Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 299-300)
Vitenskapelig publikasjon
(side 301-311)
av Janne Sønnesyn
Sammendrag

Artikkelen tek føre seg skriftspråkskifte i norsk skule i eit danningsperspektiv, og diskuterer elevane sine ulike grunngjevingar for skriftspråkskifte i lys av danningsteori. Med desse grunngjevingane som utgangspunkt, drøftar artikkelen om skriftspråkskifte frå nynorsk til bokmål kan sjåast på som ein danningsprosess, eller om det heller er tale om ei form for sosialiseringsprosess og om kor vidt det i såfall indikerer at skulen ikkje fullt ut lukkast med danningsoppdraget sitt.

Vitenskapelig publikasjon
(side 312-324)
av Gerd Grimsæth, Vibeke Solsvik Foldnes & Tom Irgan
Sammendrag

Artikkelen baserer seg på en undersøkelse der informantene er lærere på videreutdanning i «Atferdsvansker». 31 informanter beskriver hvordan de tilrettelegger for barns/elevers sosiale utvikling og hvordan de handler i møte med utfordrende atferd, samt hvilken kompetanse de ønsker å utvikle gjennom studiet. Vi diskuterer funnene i lys av teori om pedagogisk handling og det uforutsette i praksis. Vi konkluderer med at følgende tema kan være sentrale for utvikling av læreres handlingskompetanse; de tre pedagogiske handlingsformene å vise, å spørre og å oppfordre, skjønnsutøvelse knyttet til det uforutsette i praksis og diskurser basert på kritisk refleksjon med utgangspunkt i ulike caser.

Vitenskapelig publikasjon
(side 325-339)
av Anne Kristine Solberg Runestad
Sammendrag

I denne artikkelen rettes søkelyset mot pedagogiske skjermtekster i begynneropplæringa i et literacyperspektiv. Innledningsvis gjøres det kort rede for sentrale begrep, samtidig som artikkelens tema avgrenses. Videre trekkes en historisk linje i forbindelse med literacybegrepets framvekst og utvikling fram til i dag. I artikkelens tredje del drøftes pedagogiske skjermtekster i begynneropplæringa i et literacyperspektiv med utgangspunkt i én valgt skjermtekst. Avslutningsvis kommenteres skjermtekster i bruk i undervisning. Artikkelen er basert på en prøveforelesning i forbindelse med forsvaret av avhandlinga Intensjoner, adaptasjoner og leserposisjoner – en studie av pedagogiske skjermtekster for den begynnende lese- og skriveopplæringa og av hvordan barn i første klasse engasjerer seg i og med dem (2015).

Innhogg
(side 340-350)
av Emil Sætra
Sammendrag

Kontekst for denne teksten er den offentlige debatten om fornyelsen av dagens lærerutdanning og overgangen til obligatorisk femårig masterutdanning. Her har særlig pedagogikkfagets fremtid i lærerutdanningen vært et hett stridsemne. Deler av striden kan sies å dreie seg om et gammelt problemfelt; forholdet mellom teori og praksis. Denne teksten beveger seg inn i dette problemfeltet, og argumenterer for betydningen av pedagogikkfaget og den pedagogiske teoriens plass i lærerutdanningen. Hovedpåstanden er at teoretisk innsikt er betydningsfullt for å utvikle reflekterte praktikere, som er i stand til å videreutvikle egen profesjonalitet over tid. Denne påstanden vil underbygges av flere, relaterte argumenter. Jeg vil forsøke å vise hvordan teoretisk innsikt kan være betydningsfullt for 1) læreres evne til å fortolke hva det er som foregår i praksis, 2) evne til å løse problemer i praksis og 3) å videreutvikle egen praksis over tid. Teksten trekker særlig på et essay om lærerutdanning skrevet av John Dewey (1904), The Relation of Theory and Practice in Education.

(side 351-353)
av Elin Angelo

4-2018, årgang 102

www.idunn.no/npt

Norsk Pedagogisk Tidsskrift kommer med fire nummer i året.

Redaktør

Merethe Roos, Universitetet i Sørøst-Norge

Redaksjon

Marit Bøe, Universitetet i Sørøst-Norge

Redaksjonssekretærer

Helga Hommedal Blikås

Redaksjonsråd

Elisabeth Bjørnestad, Høgskolen i Oslo og Akershus

Marit Bøe, Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Ran Choi Hinna, Høgskolen i Bergen

Morten Søyland Kristensen, Universitetet i Stavanger

Siw Skrøvset, Universitetet i Tromsø

Janicke Heldal Stray, Det teologiske Menighetsfakultetet

Are Turmo, Universitetet i Oslo

Brit Marie Hovland, Høgskolen i Oslo og Akershus

ISSN online: 1504-2987

Redaksjonens adresse

E-post: norskpedagogisktidsskrift@gmail.com

Post:

Norsk Pedagogisk Tidsskrift

v/Merethe Roos

Pilotveien 4

0770 Oslo

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon