Ungdomstrinn i utvikling er en strategi som innebærer at ungdomsskoler tilbys støtte til skoleutvikling. Vi undersøker hva som kan forklare læreres opplevde nytte av å delta i satsning på å utvikle grunnleggende ferdigheter i skriving. Lærernes oppfatning av hvor anvendelige de pedagogiske nettressursene er, er positivt assosiert med opplevd nytte. Det samme er lærerens oppfatning av faglig ledelse. Funnene indikerer imidlertid at selvevaluering er negativt relatert til opplevd nytte mens kollegainspirasjon er positivt relatert til selvevaluering. Imidlertid er faktorene kollegainspirasjon og utviklingspartnere negativt assosiert med opplevelse av de pedagogiske nettressursers anvendelighet. Kompleksiteten i utviklingsarbeid diskuteres med utgangspunkt i teori som belyser mulige motsetninger.

Nøkkelord: ungdomstrinn i utvikling, lærere, selvevaluering, nettressurser, ledelse