Historisk sett har Lesson Study (LS) vært en måte å drive skolebasert kompetanseutvikling på. Artikkelen viser hvordan forsøk på implementering av LS på et utvalg skoler påvirkes av skolelederes bruk av retoriske og organisatoriske redskaper og ressurser. Forskningsspørsmålet setter fokus på skoleledernes syn på og organisering av arbeidet ved utforsking, iverksetting og forankring av LS. Med utgangspunkt i et empirisk materiale diskuteres to perspektiver som anskueliggjør ulike ledelsesstrategier og former for organisering og ressursbruk. Det gir innsikt i hvordan aspekter som tid, samarbeidsfora og fagrettede prosesser påvirker deltakernes interesser og utførelse av arbeidet.