Denne artikkelen tar for seg skriftlig norskeksamen i grunnskolen og er en analyse av sensorkorpsets tilbakemeldinger på eksamensoppgavene i 2016. Materialet er oppmannsrapporter og spørreskjemaer som Utdanningsdirektoratet har hentet inn i forbindelse med eksamensavviklingen. I artikkelen blir sensorenes erfaringer med hvorvidt eksamensoppgavene legger til rette for danningsperspektivet, drøftet. Hovedfunnet er at oppgaveemnene åpner for danningsperspektivet, men at oppgaveformuleringene mye er styrt ut fra nyttehensyn. Avslutningsvis blir det diskutert hvilke føringer Stortingsmelding 28: Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet legger for norskeksamenen framover.

Nøkkelord: Grunnskolen, Norskeksamen, Sensorkorps, Danning, Nytte, Stortingsmelding 28 (2015–2016)