Artikkelen diskuterer det teoretiske grunnlaget for å relatere begrepene ledelse og læring til hverandre i en barnehagesammenheng, og presenterer noen sentrale funn fra forskningsprosjektet Ledelse for læring – utfordringer for barnehager i Norge. Prosjektets formål har vært å undersøke hvordan barnehagenes økende ansvar for barns læring blir fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse. På bakgrunn av et translasjonsteoretisk perspektiv viser artikkelen ved empiriske eksempler at styrerens pedagogiske ledelse varierer mellom å være innadrettet mot egen organisasjon og utadrettet mot barnehagens omgivelser for å møte de forventninger som blir stilt til barnehagen som læringsarena.