Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver læring på ulike nivå i høyere utdanning. Mens læringsmål tidligere var vanlig brukt, ble dette nå erstattet med begrepet læringsutbyttebeskrivelse. Artikkelen undersøker og analyserer begrepsbruken ut fra et empirisk og filosofisk ståsted. Kunnskapsdepartementet (KD) har definert kun ett begrep med spesifikke krav til utforming, og undersøkelsen viser at institusjonene sliter med en usikker og utilstrekkelig begrepsbruk. Artikkelen argumenterer for at virkeligheten er langt mer sammensatt og krever flere og mer nyanserte begreper. Artikkelens konstruktive bidrag består i et nytt, fenomenrelatert begrepssett som alternativ til KDs definisjon.

Nøkkelord: læring, undervisning, ontologi, læringsutbyttebeskrivelse, læringsmål