Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 199-200)
av Merethe Roos
Digitale forstyrrelser i skolen
– erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk
Vitenskapelig publikasjon
(side 201-212)
av Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk & Yngve Troye Nordkvelle
Sammendrag

Ifølge internasjonal forskning er utenomfaglige digitale aktiviteter i skolen steget betraktelig de senere årene som følge av den teknologiske utviklingen og elevenes livsstil. Dette skaper store utfordringer for lærerne og kan ha konsekvenser for elevenes læringsbetingelser. Artikkelen ser på erfaringer fra to ungdomsskoler som har skjerpet reglene for mobilbruk som et forsøk på å håndtere denne type forstyrrelser. Undersøkelsen viser at skjerpede regler for mobilbruk har vært med på å redusere omfanget av forstyrrelser. Samtidig har skolene i høyere grad fått satt sosial inkludering på dagordenen.

«Du lærer gjennom å skrive»
– En kasusstudie av lydfilrespons til grunnskolelærerstudentene
Vitenskapelig publikasjon
(side 213-224)
av Bente Forsbakk
Sammendrag

Grunnskolelærerstudentene er klare i sin tale: De foretrekker lydfilrespons med skjermbilde fremfor andre responsformer på sin skriving av individuelle, argumenterende fagtekster i pedagogikkfaget. Studentene er avhengige av støtte og respons for å utvikle sin skriving, og de trenger både retninger på innholdsmessige dimensjoner og veiledning til profesjonsrettet skriving. Respons med lydfil oppleves gjerne som mer personlig, mer konkret, lettere å forstå og lettere å nyttiggjøre seg enn om den er begrenset til skriftlige kommentarer. Studentene fremhever imidlertid at utbyttet av respons avhenger av hvem det er som gir den.

Læringsmål eller læringsutbyttebeskrivelse?
En empirisk, konstruktiv studie av begrepsbruken
Vitenskapelig publikasjon
(side 225-238)
av Vidar Gynnild
Sammendrag

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver læring på ulike nivå i høyere utdanning. Mens læringsmål tidligere var vanlig brukt, ble dette nå erstattet med begrepet læringsutbyttebeskrivelse. Artikkelen undersøker og analyserer begrepsbruken ut fra et empirisk og filosofisk ståsted. Kunnskapsdepartementet (KD) har definert kun ett begrep med spesifikke krav til utforming, og undersøkelsen viser at institusjonene sliter med en usikker og utilstrekkelig begrepsbruk. Artikkelen argumenterer for at virkeligheten er langt mer sammensatt og krever flere og mer nyanserte begreper. Artikkelens konstruktive bidrag består i et nytt, fenomenrelatert begrepssett som alternativ til KDs definisjon.

Vitenskapelig publikasjon
(side 239-251)
av Yngve Skjæveland, Per Tore Granrusten, Kari Hoås Moen & Ole Fredrik Lillemyr
Sammendrag

Artikkelen diskuterer det teoretiske grunnlaget for å relatere begrepene ledelse og læring til hverandre i en barnehagesammenheng, og presenterer noen sentrale funn fra forskningsprosjektet Ledelse for læring – utfordringer for barnehager i Norge. Prosjektets formål har vært å undersøke hvordan barnehagenes økende ansvar for barns læring blir fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse. På bakgrunn av et translasjonsteoretisk perspektiv viser artikkelen ved empiriske eksempler at styrerens pedagogiske ledelse varierer mellom å være innadrettet mot egen organisasjon og utadrettet mot barnehagens omgivelser for å møte de forventninger som blir stilt til barnehagen som læringsarena.

Vitenskapelig publikasjon
(side 252-265)
av Fiona Dowling
Sammendrag

Som ledd i arbeidet for «å forstyrre» («interrupt» jf. MacLure 2003) tatt-for-gitte ideer om «rase» og å utvikle en antirasistisk pedagogikk, fokuserer artikkelen på lærerutdanneres diskurser om «rase» og (anti)rasisme i sin hverdag. Ved å anvende et kritisk hvithetsperspektiv (Garner 2007; Levine-Rasky 2010) er intensjonen å anerkjenne svakhetene i tidligere utdanningsforskning som tradisjonelt har sett på utilstrekkelighetene til «den andre», eller relasjonene mellom «oss» og «dem», fremfor å undersøke hvithet som et system av privilegier. Tross at det norske utdanningssystemet karakteriseres som en arena med økende mangfold, er flertallet av lærere etnisk norske. Som en hvit (middelklasse, kvinnelig) lærerutdanner, virker tiden moden for å granske min og mine kollegers delaktighet i dagens diskurser. Hvilke diskurser av etnisitet og «rase» anvender vi? Hvordan konstruerer pedagoger sine egne etniske identiteter? I hvilken grad er diskursene om «rase» og etnisitet in-/ekskluderende, og for hvem?

Vitenskapelig publikasjon
(side 266-277)
av Oksana Singh
Sammendrag

Denne artikkelen tar sikte på å tydeliggjøre diskursteoriens potensiale med tanke på danningsmekanismer som virker formende på lærersubjektet (lærersubjektet er implisitt konstruert) gjennom læreverktekst i matematikkfaget. I denne sammenhengen har jeg valgt å se på to lærebøker (Sinus, her kalt A og Sigma, kalt B) i praktisk matematikk som har vært brukt på VG1 etter reform LK06. I artikkelen trekker jeg fram noen eksempler på framtredende diskurser, deres mekanismer i de overnevnte lærebøkene og tydeliggjør hvordan lærersubjekter dannes gjennom måten de etterspørres i læreverktekst.

3-2017, årgang 101

www.idunn.no/npt

Norsk Pedagogisk Tidsskrift kommer med 4 nummer i året.

Redaktører

Knut Roar Engh, Høgskolen i Sørøst-Norge

Merethe Roos, Høgskolen i Sørøst-Norge

Redaksjonssekretær

Tora Hommedal Blikås

Redaksjonsråd

Elisabeth Bjørnestad, Høgskolen i Oslo og Akershus

Marit Bøe, Høgskolen i Sørøst-Norge

Kristin Ran Choi Hinna, Høgskolen i Bergen

Morten Søyland Kristensen, Universitetet i Stavanger

Siw Skrøvset, Universitetet i Tromsø

Janicke Heldal Stray, Det teologiske Menighetsfakultetet

Are Turmo, Universitetet i Oslo

Brit Marie Hovland, Høgskolen i Oslo og Akershus

ISSN online: 1504-2987

Redaksjonens adresse

E-post: norskpedagogisktidsskrift@gmail.com

Post:

Norsk Pedagogisk Tidsskrift

v/Merethe Roos

Pilotveien 4

0770 Oslo

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon