Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 117-118)
av Merethe Roos & Knut Roar Engh
Vitenskapelig publikasjon
(side 119-130)
av Gro Lorentzen & Åse Røthing
Sammendrag

I denne artikkelen drøfter vi hvordan demokrati adresseres i lærebøker for historie og samfunnskunnskap for ungdomstrinnet, og vi undersøker i hvilken grad og hvordan demokrati og kritisk tenkning knyttes sammen. Våre analyser viser at lærebøkene primært tilbyr kunnskap om demokrati og i langt mindre grad bidrar til at elevene utvikler en breiere demokratisk kompetanse knyttet til kritisk tenkning og demokratisk praksis. På denne bakgrunnen spør vi hvilke typer medborgere lærebøkenes framstillinger legger til rette for at skolens undervisning skal fremme. Vi argumenterer for at skolens lærebøker ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at elevene utvikler den kritiske kompetansen de trenger i dagens komplekse og mangfoldige samfunn.

Vitenskapelig publikasjon
(side 131-143)
av Ragnhild Holm
Sammendrag

Denne casestudien undersøker studentenes subjektive læringsutbytte ved studier som er både samlings- og nettbaserte. Studenter på lederkandidatstudiet ved Politihøgskolen (n=25) og lærerne (n=3) deltok i casestudien, som består av både kvalitative og kvantitative data. Funn fra studien peker i retning av at lærernes strukturelle grep og teknologisk pedagogisk fagkunnskap kan spille inn på læringsutbyttet til studentene. I tillegg oppleves relasjoner mellom studenter og lærere, forventninger og krav til studentaktivitet og opplæring i pedagogisk bruk av IKT som viktige elementer for studentenes læringsutbytte.

Nøkkelord: Nettstudium, IKT, Casestudie, Læringsutbytte

Vitenskapelig publikasjon
(side 144-156)
av Lars Gunnar Briseid
Vitenskapelig publikasjon
(side 157-168)
av Eva Bjerkholt & Hilde Sofie Stokke
Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i erfaring med en norsk forskningssirkel der hensikten er å skape et forskende fellesskap mellom praksislærere og forskere. Deltakerne innhenter, analyserer og drøfter data fra veiledning av studenter og fra arbeidet i forskningssirkelen. Ulike teorier om forholdet mellom teori og praksis, og teorienes doble funksjon blir belyst og analysert. Studien viser at et slikt forskende fellesskap oppleves som berikende for deltakerne, skaper et felles rom for analyse og kritisk tenkning, og utvikler kunnskap om praksislæreres tilnærming til forholdet mellom henholdsvis svak og sterk teori.

Vitenskapelig publikasjon
(side 169-179)
av Guri Skedsmo & Sølvi Mausethagen
Sammendrag

Nye vurderingsverktøy og et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem har bidratt til å fremme resultatstyring i skolen. Resultatstyringen kan sies å ha en dobbel funksjon; den skal bidra til kontroll av elevenes prestasjoner, samt læring og utvikling av praksis på alle nivåer i skolesystemet. På basis av en gjennomgang av empiriske studier gjennomført de siste ti årene i Norge, setter vi søkelys på spenninger som kan oppstå mellom en prestasjonsorientert ansvarliggjøring, som gjerne inngår i lokale styringssystemer, og det faglig-profesjonelle ansvaret som inngår i læreres og skolelederes profesjonsutøvelse.

Innhogg
Vitenskapelig publikasjon
(side 180-186)
av Finn Daniel Raaen & Per Østerud
Sammendrag

Vi overtok oppgaven som redaktører i 1993. Begge hadde bakgrunn fra Forsøksrådet for skoleverket, og vi fikk etter hvert tilhørighet til Høgskolen i Oslo.

Våre refleksjoner om verden av i går hviler på et bakteppe – bakteppet er de pedagogiske utfordringer vi stilles overfor, i verden av i dag.

(side 192-196)
av Bjørn Rasmussen & Rikke Gürgens Gjærum
Sammendrag

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte med St.meld. 28 Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet, nye fagovergripende tema for å skape fornyelse i norsk skole. Det foreslås satsning på: ‘Demokrati og medborgerskap’, ‘Bærekraftig utvikling’ og ‘Folkehelse og livsmestring’. Vi vil i dette innhogget belyse hva vi tror kreves diskursivt for å gjennomføre en fagovergripende undervisning og videre foreslå hvordan norsk skole kan styrke et underbelyst fagovergripende perspektiv; ved å forene kunst og pedagogikk på en ny måte.

Norsk Pedagogisk Tidsskrift

2-2017, årgang 101

www.idunn.no/npt

Norsk Pedagogisk Tidsskrift kommer med 4 nummer i året.

Redaktører

Knut Roar Engh, Høgskolen i Sørøst-Norge

Merethe Roos, Høgskolen i Sørøst-Norge

Redaksjonssekretær

Tora Hommedal Blikås

Redaksjonsråd

Elisabeth Bjørnestad, Høgskolen i Oslo og Akershus

Marit Bøe, Høgskolen i Sørøst-Norge

Kristin Ran Choi Hinna, Høgskolen i Bergen

Morten Søyland Kristensen, Universitetet i Stavanger

Siw Skrøvset, Universitetet i Tromsø

Janicke Heldal Stray, Det teologiske Menighetsfakultetet

Are Turmo, Universitetet i Oslo

Brit Marie Hovland, Høgskolen i Oslo og Akershus

ISSN online: 1504-2987

Redaksjonens adresse

E-post: norskpedagogisktidsskrift@gmail.com

Post:

Norsk Pedagogisk Tidsskrift

v/Merethe Roos

Pilotveien 4

0770 Oslo
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon