M87 framhevet i sin tid betydningen av lokalt læreplan-arbeid, og utdanningsmyndighetene utga en veiledning for den lokale læreplanvirksomheten. Ut fra veiledningen fikk lærerne anledning til å benytte sin didaktiske profesjonalitet ved utarbeiding av lokale læreplandokumenter. M87-veiledningen betraktet lærerne som medarbeidere i læreplanutvikling. Til LK06 har Utdanningsdirektoratet også fått utarbeidet veiledninger i lokalt arbeid med læreplaner. Men ut fra LK06-veiledningene er det lett å se for seg skoler og lærere som lydig leverer fra seg elever med det lærings-utbyttet som utdanningsmyndighetene har fastsatt.