Vi har undersøkt grunnskoleelever (N=751) sin opplevelse av dusj- og garderobesituasjonen i forbindelse med kroppsøving. Til forskjell fra mediedebatten om dusjing i skolen, finner vi at et stort flertall av elevene håndterer garderobe-situasjonen, og at de har en tatt-for-gitt-oppfatning av at dusjing hører med til kroppsøving. I den grad det er utford-ringer knyttet til garderobesituasjonen, står andre faktorer enn nakenhet tydeligere fram. Med utgangspunkt i Bourdieu (1990) argumenterer vi for at diskusjonen om dusjing står i en spenning mellom ulike felt; kroppsøvingsfeltet som er relatert til det generelle skolefeltet gjennom målet om å være allmenndannende, og et kroppskulturelt felt.