I denne artikkelen presenteres en studie med fokus på barns fortellinger om lek i barnehagen knyttet til moderne medier. Studiens hensikt er å belyse hvordan barns lek knyttes til moderne medier i barnehagekontekster, og hvordan barnehagelærerne ser på dette. Dette er en kvalitativ studie forankret i sosiokulturelle teoriperspektiver samt nyere relevant forskning. Det empiriske grunnlaget består av gruppesamtaler med barn (4–6 år), og individuelle dybde-intervju og responssamtaler gjennomført med barnehagelærere i tre barnehager på Sør-Vestlandet. Avslutningsvis presenteres og diskuteres resultatene, som blant annet viser til en diskrepans mellom barnas og barnehagelærernes kjennskap og kunnskap om moderne medier.

Nøkkelord: lek og moderne medier i barnehagen, digital teknologi i barnehage-kontekst, barnehagelærerens rolle