Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 157-160)
av Baard Johannessen & May Britt Postholm Postholm
Tema: Praksisnær profesjonsutdanning
Vitenskapelig publikasjon
(side 161-179)
av Simon Michelet & Thomas Eri
Sammendrag

Studien undersøker hvordan lærerstudenter erfarer betydningen av casebaserte dialogseminar for egen læring. Data er kvalitative forskningsintervjuer med studenter i lys av videoopptak fra seminarene. Resultatene viser betydningen av at seminaret kjennetegnes av kunnskapsformer som kombinerer teori og praksis, og videre av en dialog som støtter likeverdig samhandling ut fra en konkret, men åpen case. Mer konkrete forutsetninger for seminaret er en støttende og læringsfokusert studentkultur, en tydelig, men tilbakeholden seminarledelse, og forpliktende deltakelse uten obligatorisk frammøte. Ut fra disse resultatene diskuteres hvordan casebaserte dialogseminar kan bidra til at lærerstudenter utvikler relevant profesjonskunnskap gjennom å integrere teoretisk og praktisk kunnskap.

Vitenskapelig publikasjon
(side 180-193)
av Aud Berggraf Sæbø, Elisabeth Egeli & Unni Puntervold Pereira
Sammendrag

Artikkelen presenterer innhold og resultat fra et delprosjekt i forskningsprosjektet Teachers as students, 2012–2015, som undersøkte om Lesson Study (LS) som metode kunne forbedre grunnskolelærerstudentenes læringsutbytte i praksis. Datamaterialet for våre analyser er først og fremst gruppeintervjuer med studentene før og etter praksis samt videoopptak av undervisningstimer i ordinær praksis og i LS-intervensjonen. Vi finner ikke at det er grunnlag for å si at praksisformen LS i større grad enn ordinær praksis, fremmer lærerstudentenes kompetanse, forståelse og bruk av praktiske undervisnings- og læringsstrategier i dette prosjektet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 194-206)
av Anne Grethe Mjøberg
Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i Forskningsmeldingen (Meld.St. 18, 2012–2013) som signaliserer et behov for at flere studenter på bachelornivå får erfaring med studentaktiv forskning. Teksten belyser hvordan studenter på en bachelorutdanning i spesialpedagogikk utvikler sine læringsbaner gjennom et forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid). Artikkelen synliggjør hvordan ulike redskaper og kontekster kan samhandle og inngå i læringsprosesser som utvikler så vel fagspesifikk som fagovergripende kompetanse (NOU 2015:8).

FoU-arbeid blir en arbeidsmåte som bringer teori og praksis sammen og skaper et rom der refleksjon skjer og kompetanse utvikles (Kvernbekk 2011). En forskende student etableres (Leming, Tiller & Alerby 2016).

Vitenskapelig publikasjon
(side 207-221)
av Jennifer Duggan & Ingunn Ofte
Sammendrag

Artikkelen presenterer funn fra en studie som så på hverandrevurdering som læringsverktøy i tilegnelsen av akademiske skriveferdigheter i engelsk i høyere utdanning. Studien fulgte en gruppe førsteårs grunnskolelærerstudenter i engelsk over en fireukersperiode, der de brukte hverandrevurdering i arbeidet med å skrive en akademisk fagtekst på engelsk. Analysen av datamaterialet, et spørreskjema og en sluttundersøkelse, viser at antall studenter positive til hverandrevurdering økte i løpet av perioden, og at de mente bruk av hverandrevurdering hjalp dem å forbedre bl.a. tekstenes innhold fordi det bidro til diskusjon og refleksjon. Artikkelen argumenterer for at aktiv bruk av hverandrevurdering i skriveprosessen bidrar til at studentene utvikler kompetanse og ferdigheter de vil ha nytte av både i studiene sine og som engelsklærere i norsk grunnskole. Konklusjonen er dermed at hverandrevurdering har en plass som læringsverktøy i engelskfaget i lærerutdanninga.

Vitenskapelig publikasjon
(side 222-239)
av Marit Ulvik, Hanne Riese & Dag Roness
Sammendrag

I likhet med andre profesjonsutdanninger kritiseres lærerutdanningen for at det er for liten sammenheng mellom det som foregår på campus og i praksisfeltet. Aksjonsforskning og andre typer FoU-arbeid er trukket frem som én måte å bygge bro mellom teori og undervisningspraksis. I denne artikkelen presenteres en studie som undersøker hvordan vi som lærerutdannere kan legge til rette for at lærerstudenters aksjonsforskning bidrar til interaksjon mellom teori og praksis. Studien karakteriseres som aksjonsforskning på aksjonsforskning. Lærerstudentene undersøker sin praksis i skolen, og lærerutdannerne undersøker sin tilrettelegging og veiledning gjennom observasjon og fokusgrupper. Vi konkluderer med at aksjonsforskning har en berettiget plass innenfor lærerutdanningen. Studentene fremhever særlig betydningen av at teori samspiller med reelle praksissituasjoner. Mulighet for å reflektere over egen praksis og et praksisfelt som har en undersøkende holdning til eget arbeid, er imidlertid avgjørende faktorer for om aksjonsforskning skal bidra til fortsatt profesjonell utvikling.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon