I denne artikkelen drøftes lesing, læring og teknologier i lys av teoretiske tilnærminger fra det sosiokulturelle paradigmet, og fra empirisk forskning på lesing og læring basert på eksperimentelle paradigmer mer kjent fra naturvitenskapelige disipliner. Mye av pedagogisk orientert forskning (og praksis) i nordiske fagmiljøer bærer preg av at den ene av disse tilnærmingene, det sosiokulturelle perspektivet, er dominerende. Artikkelen argumenterer for større teoretisk-metodisk mangfold og tverrvitenskapelighet i nordiske literacymiljøer, og for at vi vier mer oppmerksomhet til hvordan kunnskap fra ulike disipliner innen forskning på teknologi og læring kan komplettere hverandre.