I LK06 blir samfunnsfaget fremhevet som et viktig fag for å styrke og utvikle elevenes demokratiske kompetanse. I denne artikkelen undersøker og diskuterer vi rammebetingelsene for samfunnsfagets demokratioppdrag slik det er uttrykt gjennom formålet for faget. Det fagdidaktiske utgangspunktet for diskusjonen er at demokratiopplæring skjer om, for og gjennom demokratisk deltagelse. Vi bruker Ludvigsen-utvalgets forståelse av demokratisk kompetanse og vurderer dette opp mot empiriske data innhentet gjennom intervjuer med samfunnsfaglærere i videregående skole og diskuterer om formålet lar seg realisere innenfor disse rammene. Hovedkonklusjonene er at samfunnsfaget preges av mange hovedområder og kompetansemål uten tilstrekkelig sammenheng. Vi mener dette kan medføre at elevene først og fremst lærer om demokratisk deltagelse, og at læring for og gjennom demokratisk deltagelse blir lagt mindre vekt på.