Norsk og internasjonal forskning understreker betydningen av praksisopplæring som en viktig læringsarena i lærerutdanningen. Kvalitet i studentenes praksisopplæring forutsetter at praksislærerne samarbeider godt med rektor og andre lærere på sin skole, men også med lærere fra høgskolen. I denne artikkelen studeres oppslutningen om praksisopplæringen fra disse ulike aktørene. Artikkelen bygger på surveydata blant lærere og praksislærere i praksisskolen, men også kvalitative intervjuer med praksislærere og rektorer i praksisskoler og lærere fra høgskolene i grunnskolelærerutdanningen. Intervjuene er innhentet i to «lærerutdanningsprosjekter» – ett storby- og ett småbyprosjekt. Studien viser at mange praksislærere erfarer å ha for lite støtte og samarbeid om praksis.