Våren 2013 ble leseferdighetene til 380 minoritetsspråklige avgangselever i Voksenopplæringens grunnskole undersøkt. Resultatene fra elevundersøkelsen ble sammenholdt med selvrapporteringsdata fra lærerne deres om hva de la vekt på når de forberedte elevene på lesing av ny tekst. Resultatene bekreftet at kjente variabler som bakgrunnskunnskap og aktivering av forkunnskaper før lesing predikerte leseforståelsen også for denne elevgruppa. Mer overraskende var det at helt grunnleggende avkodingsferdigheter var svært svake i denne elevgruppa, og de var en signifikant prediktor for leseforståelse selv etter at vi kontrollerte for de tidligere nevnte variablene. Artikkelen drøfter hvilken betydning dette funnet kan ha for undervisning av voksne minoritetsspråklige elever og etterlyser ytterligere forskning på denne elevgruppens leseferdigheter.