Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 319-320)
av Elisabeth Bjørnestad & Merethe Roos
Vitenskapelig publikasjon
(side 321-333)
av Randi Nordlie & Øistein Anmarkrud
Sammendrag

Våren 2013 ble leseferdighetene til 380 minoritetsspråklige avgangselever i Voksenopplæringens grunnskole undersøkt. Resultatene fra elevundersøkelsen ble sammenholdt med selvrapporteringsdata fra lærerne deres om hva de la vekt på når de forberedte elevene på lesing av ny tekst. Resultatene bekreftet at kjente variabler som bakgrunnskunnskap og aktivering av forkunnskaper før lesing predikerte leseforståelsen også for denne elevgruppa. Mer overraskende var det at helt grunnleggende avkodingsferdigheter var svært svake i denne elevgruppa, og de var en signifikant prediktor for leseforståelse selv etter at vi kontrollerte for de tidligere nevnte variablene. Artikkelen drøfter hvilken betydning dette funnet kan ha for undervisning av voksne minoritetsspråklige elever og etterlyser ytterligere forskning på denne elevgruppens leseferdigheter.

Vitenskapelig publikasjon
(side 334-350)
av Mira Aaboen Sletten, Åse Strandbu & Øystein Gilje
Sammendrag

Artikkelen undersøker sammenhengen mellom skoleprestasjoner, dataspilling og trening i idrettslag blant ungdom. Analysene viser en positiv sammenheng mellom trening i idrettslag og skolekarakterer, og en negativ sammenheng mellom mye dataspilling og gode karakterer. Artikkelen nyanserer resultatet ved å vise at det å spille mye dataspill i mindre grad er relatert til svake skoleprestasjoner når ungdommene også er med i et idrettslag. Videre presterer ungdom som spiller mye, kun dårligere i norsk og matematikk, ikke i engelsk. Noe av denne negative effekten av mye dataspilling, veies sannsynligvis opp av en positiv læringseffekt – dataspilling medfører ofte mye praktisering av muntlig og skriftlig engelsk.

Vitenskapelig publikasjon
(side 351-361)
av Marit Bøe & Karin Hognestad
Sammendrag

Denne artikkelen belyser den pedagogiske lederens refleksjon i praksis i personalledelse. Refleksjon i praksis henviser til lederhandlinger hvor lederen står midt i situasjonen der refleksjon og handling er en del av den samme prosessen. For å diskutere det uforutsigbare i personalledelse anvendes Schöns teori om refleksjon-i-handling og profesjonelt artisteri sammen med data fra kvalitativ skygging og video-stimulated recall-intervjuer. Studien avslører at det uforutsigbare i personalledelse består av tre initiativer eller aktiviteter: tolkning, etisk vurdering og tilpasning til situasjonen. Artikkelen argumenterer for at disse initiativene kan bidra til å utdype forståelsen av personalledelse i barnehagen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 362-374)
av Kåre Heggen & Kirsten E. Thorsen
Sammendrag

Norsk og internasjonal forskning understreker betydningen av praksisopplæring som en viktig læringsarena i lærerutdanningen. Kvalitet i studentenes praksisopplæring forutsetter at praksislærerne samarbeider godt med rektor og andre lærere på sin skole, men også med lærere fra høgskolen. I denne artikkelen studeres oppslutningen om praksisopplæringen fra disse ulike aktørene. Artikkelen bygger på surveydata blant lærere og praksislærere i praksisskolen, men også kvalitative intervjuer med praksislærere og rektorer i praksisskoler og lærere fra høgskolene i grunnskolelærerutdanningen. Intervjuene er innhentet i to «lærerutdanningsprosjekter» – ett storby- og ett småbyprosjekt. Studien viser at mange praksislærere erfarer å ha for lite støtte og samarbeid om praksis.

Vitenskapelig publikasjon
(side 375-386)
av Aud Torill Meland
Sammendrag

I artikkelen diskuteres læreres erfaringer med en transparent skolearkitektur i en videregående skole, og det belyses hvordan arkitektur kan utøve makt gjennom ulike disiplinerende teknikker. Data er samlet inn gjennom deltagende observasjon i to klasser i syv måneder, samt intervju med 11 lærere. Resultatene viser at lærerne er kritisk til den transparente arkitekturen. Gjennomsiktigheten har bidratt til en begrensning i lærernes metodefrihet, kontakten med elevene er blitt mindre, samtidig som det å bli eksponert for andres blikk oppleves ubehagelig.

Innhogg
(side 387-395)
av Tomas Stølen
Sammendrag

Vestlige samfunn er under press, både innenfra og utenfra. I lengre tid har vår sivilisasjon gjennomgått en intern individualisering og differensiering, samtidig som møtet med andre kulturkretser har utfordret egne verdier. Denne stadig økende pluralismen stiller oss overfor ikke bare en rekke politiske, men også flere pedagogiske utfordringer. Av særlig betydning er spørsmålet om hvordan individer skal dannes til borgere med en demokratisk selvforståelse.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon