I en situasjon der det er slutt på øremerking av midler til tospråklige assistenter og i tillegg et sterkt fokus på å lære barn norsk i barnehagen, ser vi i denne artikkelen nærmere på noen flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Vi har analysert intervjuer og spørreskjema fra to undersøkelser. Funnene viser at barnehagene i materialet i ulik grad og på ulik måte bruker flerspråklige ansattes kompetanse. Fokus på flerspråklighet fra ledelsens side ser ut til å ha betydning for hvordan assistentene oppfatter sin egen rolle i flerspråklig arbeid.