Forskningsinformert kunnskap har siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 vært et av de «nye» konseptene knyttet til praksis i skolen. Med forskningsinformert kunnskap mener vi informasjon fra forskning som kan brukes som et kunnskapssupplement for skoleledere og lærere i arbeid med utvikling av egne skoler. Artikkelen bygger på kvalitative observasjonsdata fra et kommunalt utviklingsprosjekt initiert av et nasjonalt utviklingsprogram. Observasjonsdataene er fulgt opp av intervjuer med fire skoleledere to år etter prosjektets slutt. Studien belyser perspektiver knyttet til ledelsespraksis i skolen, der denne praksisen er knyttet til bruk eller ikke bruk av forskningsinformert kunnskap. Problemstillingen for studien har vært: Hva forteller skoleledere om forskningsinformert praksis to år etter å ha blitt involvert i et utviklingsprosjekt i samarbeid med skoleforskere? Vi argumenterer for at ledelse og kollektiv utvikling av kunnskap i skolen til dels skjer gjennom forskningsinformert kunnskap, men at kollektiv kunnskapsutvikling kanskje aller mest forankres i skoleledernes praksis gjennom dialoger, visjonsarbeid og hverdagshandlinger.