I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i kritikken av målstyringsideologien som har vokst frem i det norske utdanningssystemet. Vi gjør rede for det internasjonale opphavet til den standardiserings- og homogeniseringstendensen som påvirker dagens norske skoler og barnehager, og som har resultert i en nasjonal politikk med større oppmerksomhet på grunnleggende ferdigheter, testing og kartlegging. For å forankre denne utdanningskulturen kreves det et stort statistisk arbeid med registrering og klassifisering. Hva skjer i slike klassifikasjonsprosesser der nye kategorier blir forsøkt etablert? Dette diskuterer vi med utgangspunkt i Ian Hackings arbeider om statistikk og sosiale effekter av kategorikonstruksjoner. I siste del av artikkelen anvender vi hans teorier i en analyse av de kategorikonstruksjonene som foregår i norsk utdanningspolitikk og i norske skoler og barnehager. Hackings begreper bidrar til å brette ut standardiseringspraksisen på en kunnskapssosiologisk måte som kan videreutvikle eksisterende tolkninger av dagens utdanningspolitikk.