Denne artikkelen fokuserer på prosesser og aktører i utviklingen av læreres profesjonelle kunnskap. Den tar utgangspunkt i en analyse av (1) policyprosesser, (2) hvordan kunnskap er organisert i læreplaner for lærerutdanningen, og (3) hvilke relasjoner nyutdannede lærere i Finland og Norge har til profesjonell kunnskap. Avslutningsvis diskuteres mulig ny innsikt for policyutvikling av norsk lærerutdanning. Teoretisk argumenterer artikkelen for en sammenheng mellom strukturer, aktører og «regler» (implisitte og eksplisitte) i prosessene. Analysen viser at prosesser som er involvert i konstruksjon av kunnskap for lærerprofesjonen, er kontekstuelt og sosialt forankret, og at en rekke historiske, politiske og epistemiske strukturer og relasjoner er av avgjørende betydning.