I denne artikkelen gir Robert Jackson et innblikk i Europarådets arbeid med spørsmål knyttet til religions- og livssynsundervisning. Jackson har vært involvert i Europarådets arbeid siden starten i 2002, og kjenner prosessene fra innsiden. Artikkelen ser særlig på retningslinjene utgitt av Ministerkomiteen i 2008 (Recommendation CM/Rec (2008) 12 of the Committee Of Ministers to member states on the dimension of religions and non-religious convictions within intercultural education), og det senere arbeidet med veiledningsdokumentet Signposts (2014). I 2011 ble det oppnevnt en komité av Europarådet og Det Europeiske Wergelandsenteret som skulle utvikle et nytt veiledningsdokument for å hjelpe politikere, skoler og lærerutdannere i implementeringen av Ministerkomiteens anbefalinger. Jackson har ledet dette arbeidet, og han er også forfatteren av dokumentet «Signposts»: Dissemination of Council of Europe Policy on Education about Religions and Non-religious Convictions. I artikkelen gjør Jackson rede for Europarådets arbeid knyttet til religion og livssyn i skole og undervisning, og viser hvordan denne typen arbeid handler om politisk vilje og samarbeid på tvers av de ulike medlemslandene. Europarådet er varsomme med å komme med direktiver, og veiledningsdokumentet Signposts er derfor heller ikke ment som et direktiv. Snarere er ideen bak dokumentet å stimulere og bidra til konstruktiv debatt blant utdanningspolitikere, lærerutdannere og lærere over hele Europa for å bedre praksis i klasserommet.