Artikkelen er en komparativ analyse av tros- og livssynsundervisning i skandinavisk grunnskole. Analysen er opptatt av likheter og forskjeller på både samfunnsnivå, institusjonsnivå og erfaringsnivå. Gjennom analyse av avisdebatt, eksisterende læreplaner og religionsdidaktisk/religionspedagogisk forskning genereres ny kunnskap om legitimering, plassering og funksjon av tros- og livssynsfagene i Norge, Sverige og Danmark. Hva avisdebatten i tre ulike riksaviser preges av, hva som fremstår som likheter og forskjeller i landenes gjeldende læreplaner, og hva som er trenden i landenes forskning på feltet, er spørsmål som stilles. I artikkelen presenteres trekk og mønster som ble funnet.