Studien viser at på de undersøkte skolene som har mistet en elev er skolene en rituell arena for død og sorg, og religion utgjør en ressurs for å markere dødsfallet og sorgen. Tre former for handlingslogikk preger tilnærmingen til og refleksjoner rundt religion i forbindelse med ritualisering av død: Skolen skal være en nøytral arena, foreldrenes bestemmelse er avgjørende, og majoritetskulturens måte å sørge på skal være den gjeldende. Der den avdøde eleven tilhører en annen religion enn kristendommen, kan utfallet være enten sterk handlingsvilje eller avmakt.