Problematferd i grunnskolen er et stadig aktuelt tema, og særlig spørsmålet om elevenes atferd har endret seg til det verre. Det foreligger lite norsk forskning som gir grunnlag for sammenligninger over tid. Denne studien sammenligner imidlertid læreres rapportering av negative atferdshendelser i to undersøkelser som ble gjennomført med 10 års mellomrom. Den første undersøkelsen omfattet 2876 lærere og den andre 1734 lærere på grunnskolens barne- og mellomtrinn (1.–7. klasse). For det første viste undersøkelsene at den gjennomsnittlige prevalensen av lærerrapportert problematferd blant norske barneskoleelever var tilnærmet den samme på de to måletidspunktene over en ti-års periode. Andelen lærere som rapporterte om daglige innslag av problematferd, var imidlertid betydelig lavere i 2008 enn i 1998. For det andre omfattet den positive reduksjonen i daglig forekomst både problematferd observert i og utenfor klasseromskonteksten. Og for det tredje viste sammenligningen av de to studiene at reduksjonen gjaldt så vel for alvorlig som for mindre alvorlig problematferd.