Artikkelen diskuterer prinsippet om barnets beste i barnehagekontekst. Det argumenteres for at barnets beste, ved siden av å være et rettslig prinsipp, er et faglig prinsipp som må få betydning for pedagogisk arbeid med barn. Diskusjonen føres med utgangspunkt i dokumentanalyse av Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov, NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene.