I en undersøkelse om lærerutdanning svarer flertallet av studentene at de i hovedsak ønsker at pedagogikkundervisningen først og fremst skal gi dem kunnskaper om hvilke metoder som fungerer i klasserommet. Samtidig sier flertallet at de møter uforberedt til den obligatoriske seminarundervisningen. Studentenes ønske om å få presentert metoder for undervisning samsvarer med signaler i politiske styringsdokumenter om et sterkere fokus på undervisningsmetoder som grunnlag i lærerprofesjonaliseringen. Funnene blir drøftet i lys av Aristoteles’ begreper episteme, techne og fronesis. Som en problematisering av studentenes klare ønske om techne argumenterer vi imidlertid for at fronesis som kunnskapsform også bør finne sin posisjon i en profesjonell lærerutdanning.