Danningsbegrepet er lite behandlet i litteratur om veiledning. I denne artikkelen belyses forholdet mellom veiledning, kunnskapssyn og danning i lærerutdanningen. Søkelyset er på danningens vilkår i veiledning. Kant og Bakhtins tenkning legges i denne artikkelen til grunn for at veiledning skal bli mer danningsorientert. Veiledning drøftes ut fra et individorientert og intersubjektivt kunnskapssyn. Det argumenteres for at veiledning som tar utgangspunkt i et intersubjektivt kunnskapssyn i større grad kan bidra til studentenes danningsprosess.