Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
Leder
(side 1-2)
av Merethe Roos & Elisabeth Bjørnestad
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-13)
av Kåre Heggen & Finn Daniel Raaen
Sammendrag

Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, og vil undersøkje om omgrepet kan hjelpe oss til betre å forstå korleis utfordringar i kvalifiseringsprosessen kan handterast. Vi argumenterer for at omgrepet må vidareutviklast om det skal kunne gi grunnlag for dette.

Vitenskapelig publikasjon
(side 14-25)
av Kirsti Vindal Halvorsen
Sammendrag

Temaet for artikkelen er en partnerskapsutvikling mellom en lærerutdanningsinstitusjon, en ungdomsskole og en videregående skole. Partnerskapet utvikles i en femårig lektorutdanning. Presentasjonen bygger på en caseundersøkelse hvor den dominerende metoden er intervju, og der analysegrunnlaget har et økologisk perspektiv. Undersøkelsen viser at utviklingen fører til et utforskende læringsmiljø, preget av dynamikken mellom autonome aktørers intensjonalitet og partnerskapets normative sikte, og slik skaper grunnlag for profesjonell utvikling.

Vitenskapelig publikasjon
(side 26-35)
av Kirsten Sivertsen Worum
Sammendrag

Danningsbegrepet er lite behandlet i litteratur om veiledning. I denne artikkelen belyses forholdet mellom veiledning, kunnskapssyn og danning i lærerutdanningen. Søkelyset er på danningens vilkår i veiledning. Kant og Bakhtins tenkning legges i denne artikkelen til grunn for at veiledning skal bli mer danningsorientert. Veiledning drøftes ut fra et individorientert og intersubjektivt kunnskapssyn. Det argumenteres for at veiledning som tar utgangspunkt i et intersubjektivt kunnskapssyn i større grad kan bidra til studentenes danningsprosess.

Vitenskapelig publikasjon
(side 36-46)
av Ruth Ingrid Skoglund
Sammendrag

Flere forfattere som skriver om danning, nevner at danning innebærer en eksistensiell dimensjon. Denne dimensjonen har imidlertid vært lite belyst i debatten om danning i barnehagen. Ønsket med denne artikkelen er derfor å utforske hva eksistensiell danning kan forstås som. Jeg tar utgangspunkt i en drøfting av den pedagogiske relasjonens betydning og begrensning for å kunne ivareta barnet som meningssøkende subjekt. Jeg peker på at eksistensiell danning ikke er forenlig med instrumentell pedagogikk. Snarere står barnets subjektive liv i sentrum. Det fordrer en pedagogikk preget av kjærlighet, autoritet og mysterium, samtidig som voksne har ansvar for å bringe inn noe nytt i barnets liv.

Vitenskapelig publikasjon
(side 47-57)
av Øistein Anmarkrud, Ivar Bråten & Helge I. Strømsø
Sammendrag

I takt med en økende bruk av digitale læringsplattformer og nettbaserte læringsressurser er ikke læring i skolen lengre ensbetydende med å lese og forstå læreboka. En økt bruk av digitale tekster i skolen stiller nye krav til elevers ferdigheter i strategisk kildevurdering. Vi vil i denne artikkelen gjennomgå to deskriptive studier hvor vi blant annet har studert i hvilken grad norske elever og studenter strategisk evaluerer kildene når de leser multiple naturfagtekster. I en forlengelse av de deskriptive studiene har vi eksperimentelt undersøkt om det er mulig å lære elever i videregående skole strategisk kildevurdering i en tidsbegrenset intervensjon.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon