Artikkelen tar utgangspunkt i beskrivelsen av lærerutdanningen som profesjonell, og at kritisk, profesjonsorientert refleksjon og faglig basert argumentasjon er sentrale trekk ved profesjonalitet. Det argumenteres med at utdanningen av profesjonelle lærere vanskeliggjøres hvis studentene ikke får erfaring med disse sidene av yrkesutøvelsen i praksisopplæringen. Selvrapporterte svar fra et kull lærerstudenter som ble fulgt gjennom to år, viser imidlertid at praksisveiledningen mer er preget av praksisorientert enn av profesjonsorientert refleksjon. Avslutningsvis drøftes derfor utfordringer lærerutdanningen står overfor.