Elevenes personlighetsutvikling og allmenndannelse er viktige mål for skolen. Kognitive, sosiale, moralske, emosjonelle og fysisk-motoriske sider ved danning og utvikling er nedfelt i overordnede mål og læreplaner. Dette til tross, har den kognitive siden ved de unges utvikling og dannelse utvilsomt fått størst plass. Dette reflekteres i de fem nåværende grunnleggende ferdighetene som er nedfelt i planene for alle fagene i skolen. I denne artikkelen settes det fokus på kroppsøvingsfaget og betydningen av fysisk-motorisk ferdighetslæring for elevenes personlighetsutvikling, allmenndannelse og varige bevegelseslyst.