Det er viktig å øke rekrutteringen til utdanning og yrker innen realfag. I denne artikkelen presenteres noen analyser basert på data fra PISA 2006 om «framtidsrettet motivasjon for naturvitenskap», særlig om hvor stor andel av norske 15-åringer som kan tenke seg et realfagrelatert yrke sammenliknet med i andre land. Hvordan dette varierer mellom kjønn, står sentralt. Begrepet «science», eller realfag, har en bred definisjon i PISA-undersøkelsen og inkluderer også helsefagene som blant annet medisin. Resultatene viser at det er ubetydelige kjønnsforskjeller når det gjelder å ta sikte på et realfagrelatert yrke. Det er først når man deler realfagene inn i to grupper, her betegnet «harde» og «myke», at store kjønnsforskjeller i yrkespreferanser viser seg. Våre analyser viser tydelig at tilsvarende kjønnsforskjeller er vanlige også internasjonalt, men også at de forekommer med forskjellig styrke i ulike grupper av land.