I denne artikkelen studerer vi resultatene fra de nasjonale leseprøvene på åttende trinn med fokus på kjønnsforskjeller. Gjennomsnittlig presterer jentene klart bedre enn guttene, men kjønnsforskjellen viser stor variasjon, både mellom oppgaver og tekster. Vi studerer hvordan denne variasjonen henger sammen med egenskaper ved oppgavene og tekstene – som lesemåte, oppgaveformat, innhold, vanskegrad, sjanger og språkbruk. Våre funn peker blant annet i retning av at elevenes interesser og identifiseringsmuligheter kan være avgjørende for deres prestasjoner, og mye tyder på at dette er viktigere for gutter enn for jenter. Vi drøfter avslutningsvis noen utfordringer som skolen – og samfunnet – står overfor når det gjelder guttenes lesekompetanse.