Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 86-99)
av Inger Langseth
Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i tradisjonell, lærerstyrt undervisning og drøfter hvordan teknologi kan støtte opp om både lærerens undervisning og elevenes læring. Undervisningen i fremmedspråkene baseres på læreplanen og vurderingsforskriften. Det er opp til læreren å utvikle et undervisningsdesign som har en positiv effekt på elevenes læring i fremmedspråket. Sentralt i arbeidet står læring som en pedagogisk prosess hvor elevene deltar i utarbeidelsen av mål og kriterier for måloppnåelse, tar ansvar i lærings-arbeidet og bruker egenvurdering og lærerens meldinger for å øke sin kompetanse i faget.

Vitenskapelig publikasjon
(side 100-112)
av Maria Estling Vannestål
Engelsk sammendrag

Med användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i språkundervisningen erbjuds stora möjligheter till variation och individanpassning, aktuellt material och autentisk kommunikation på målspråket, samtidigt som eleverna utvecklar sin digitala kompetens. Ändå utnyttjas tekniken i mycket liten utsträckning av många språklärare. Denna artikel belyser bland annat orsaker till den rådande situationen, argument för en vidgad IKT-användning, liksom förutsättningar för att fler språklärare ska kunna använda tekniken på ett sätt som skapar möjligheter till lärande.

Vitenskapelig publikasjon
(side 114-129)
av Åsta Haukås
Sammendrag

Forskingsfeltet teacher’s beliefs, her kalla lærarhaldningar, er sentralt for betre å forstå kva som går føre seg i klasseromma. Det finst ein del studiar som fokuserer på lærarhaldningar til dei grunnleggjande ferdigheitene i framandspråka. Sjølv om språklæringsstrategiar er nært knytt opp til dei grunnleggjande ferdigheitene, er det likevel knapt studiar som har lærarhaldningar og språklæringsstrategiar som hovudtema. I artikkelen undersøker eg 145 norske framandspråklærarar sine haldningar til og -fokus på læringsstrategiar i undervisninga. Resultata frå den gjennomførte spørjeundersøkinga viser at fleirtalet har ei positiv innstilling til læringsstrategiar. Mange lærarar snakkar også ein del til elevane om temaet, men det er lite arbeid med læringsstrategiar i klasserommet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 129-142)
av Sigmund Kvam
Sammendrag

Skriving av sjangeradekvate tekster er i læreplanen for fremmedspråk et av målene innen hovedområdet kommunikasjon. Tekster som representant for en gitt sjanger har sitt teoretiske grunnlag i tekstlingvistikken og parallelltekstanalyser. I denne artikkelen vil jeg argumentere for parallelltekster som et fordelaktig middel for å produsere sjangeradekvate tekster. Dette krever lærere med en teoretisk og praktisk fundert kunnskapsbase i sjangerlingvistisk tekstanalyse. I denne sammenheng vil jeg redegjøre for dette teoretiske grunnlaget og samtidig påpeke relevansen av tekstlingvistikk i utdanningen både av tysklærere og (fremmed)språklærere generelt.

Vitenskapelig publikasjon
(side 143-153)
av Annelise Brox Larsen
Sammendrag

Elevforfattere skriver bedre i engelsk når de skriver intertekstuelt i narrative sjangre de kjenner fra morsmålet og utveksler tekster med jevnaldrende i internasjonale nettverk. Skrives teksten elektronisk vil kognitiv kapasitet frigjøres, så mer arbeid kan nedlegges i kommunikative og narrative aspekter ved teksten. Slik integreres de ulike stadiene i skriveprosessen på en smidig måte. I denne artikkelen drøftes det hvorvidt en deskriptiv tilbakemeldingsprosess, som vektlegger de innholdsmessige sidene ved teksten, bidrar til ytterligere kvalitetsforbedringer i skrivearbeidet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 154-165)
av Lise Vikan Sandvik
Sammendrag

Skriving er en av de ferdighetene som elever som lærer et fremmedspråk skal utvikle. Hvordan skrivekompetanse i fremmedspråk utvikles i norske klasserom finnes det lite forskningsbasert kunnskap om. I denne artikkelen drøftes et teoretisk utgangspunkt for å forstå skrivekompetanse i fremmedspråk. Artikkelen bygger på funn fra en klasseromsstudie hvor målet var å undersøke og utvikle vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning. Denne studien hadde særlig fokus på forholdet mellom utvikling av skrivekompetanse og vurdering. Undersøkelsen viser at utvikling av metakognitive ferdigheter har stor betydning for elevenes læringsprosess, og at kriteriebasert vurdering, der tydelige mål og kriterier står sentralt, er et velegnet medierende verktøy for utvikling av skrivekompetanse.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon