Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-3)
av Are Turmo & Elisabeth Bjørnestad
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-14)
av Kåre Heggen & Jens-Christian Smeby
Sammendrag

Artikkelen drøfter ein dominerande tendens i både norsk og internasjonal debatt om profesjonskvalifisering – vektlegginga av at utdanningane skal ha ein sterk fagleg samanheng (coherence). Omgrepet omfattar både ein -indre fagleg samanheng i utdanning og utdanningsløp, og ein samanheng mellom utdanning og yrkesfelt. Artikkelen gjer greie for omgrepet koherens og trekkjer fram nokre -empiriske studiar av forsøk på å styrke utdanningar sin faglege samanheng, men reiser også kritiske argument mot at denne diskusjonen lett kan bli for smal og einsidig – særleg når koherens blir oppfatta som konsistens.

Vitenskapelig publikasjon
(side 15-26)
av Kari Mari Jonsmoen & Marit Greek
Sammendrag

Evalueringen av Kvalitetsreformen viser at dagens studenter skriver mer og får flere tilbakemeldinger på sine arbeider enn tidligere (Aamodt mfl. 2006). Likevel etterspør -studentene mer veiledning (Greek & Jonsmoen 2010). Forskningsprosjektet «Skrivetradisjoner og utdanning – å skrive seg til profesjonsutøvelse» forteller oss at den veiledningen studentene får, er mangelfull, og at studentene lærer lite om egen skriveprosess. Studentene får innføring i formelle krav til oppgaveskriving, men lærer ikke hvordan de skal skrive en god fagtekst.

Vitenskapelig publikasjon
(side 27-41)
av Eli Kari Høihilder, Asgjerd Vea Karlsen & Thomas Moser
Sammendrag

Denne studien undersøker det opplevde læringsutbyttet ved bruk av digitale mapper som formativ vurderingsmetode blant lærerstudenter ved Høgskolen i Vestfold. Datagrunnlaget er generert gjennom spørreskjema i første studieår, samt brevmetode og gruppeintervju i påfølgende studieår. Ved slutten av deres utdanningsløp ble studentene spurt om hvilket læringsutbytte de tilskriver digitale mapper som -arbeidsform i faget pedagogikk. Resultatene tyder på at -digitale mapper blir oppfattet som læringsfremmende, at medstudentvurdering bidrar til refleksjon over egen læring, og at kunnskapsdeling mellom studentene oppleves som både givende og viktig for læringsutbyttet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 42-53)
av Ragnhild Lund
Sammendrag

Fremmedspråkdidaktikken har i stadig større grad interessert seg for de kulturelle utfordringene som bruk av et fremmed språk nødvendigvis medfører. L-97 innførte dette perspektivet i Norge, da planen påpekte at elevene ikke bare skal tilegne seg språkferdigheter, men også lære seg «å kommunisere på tvers av kulturforskjeller» (L-97: 225). I denne artikkelen presenteres ulike syn på hva denne evnen består i og hvordan den kan utvikles. Artikkelens siste del tar for seg læreverk i engelsk for ungdomsskolen og diskuterer hvordan bøkene som er skrevet etter L-97 og LK-06 møter de nye utfordringene når det gjelder elevenes «interkulturelle kompetanse».

Vitenskapelig publikasjon
(side 54-69)
av Ragnar Arntzen & Arnstein Hjelde
Sammendrag

Adam var en tospråklig gutt som akkurat hadde fylt seks år og skulle begynne på skolen om seks måneder. Ifølge -barnehagen Adam gikk i, var han «velfungerende både -sosialt og språklig», han «gjør seg greit forstått» og det «-virker som han skjønner det som blir sagt i barnehagen». Vi gjorde flere video-opptak av Adam for å studere hans andrespråksutvikling, og vi skal her presentere og analysere ett av disse opptakene. Der møter vi ham i en pedagogisk tilrettelagt situasjon sammen med en pedagog og et annet tospråklig barn.

(side 70-75)
av Herner Sæverot & Glenn-Egil Torgersen
Sammendrag

Er pedagogikk avhengig av hjelpefag, som for eksempel psykologi, sosiologi og filosofi? Eller kan man tenke pedagogisk om pedagogikk, uten å måtte støtte seg til andre fag? Dette essayet initierer en grunnlagsdiskusjon om pedagogikkens egenart.

Bokmelding
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon