Selvregulert læring har blitt et av de store områdene innen utdanningsforsk-ning. Teoretiske modeller beskriver idealet hvor den selvregulerte eleven er motivert for å løse opp-gaver og vet hvilke strategier som er mest hensiktsmessig å bruke. I klasserommet står lærere overfor en større oppgave når de skal forsøke å implementere selvregulering. I denne artikkelen belyses noen av utfordringene lærere møter dersom de ønsker å omsette teori til praktisk handling på dette feltet. Spørsmålet blir da: Hvordan kan lærere støtte elevenes utvikling av selvregulert læring i klasserommet?