Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 169-171)
av Elisabeth Bjørnestad & Are Turmo
Vitenskapelig publikasjon
(side 172-184)
av Eirik S. Jenssen
Sammendrag

Dagens rammeverk for grunnskolen har i stor grad overlatt til praksisfeltet å definere og utforme tilpasset opplæring. Dette arbeidet krever en tydelig ledelse som gir arbeidet kraft og retning. Samtidig har resultat fra ulike undersøkelser vist at rektor engasjerer seg for lite i utviklingen av god klasseromspraksis. Vi spør utvalgte rektorer hvordan de tolker sitt oppdrag som ansvarlige for at tilpasset opplæring blir initiert og fulgt opp på skolen. Artikkelen drøfter rektorenes forståelse av tilpasset opplæring, opplevde utfordringer og hvilke handlingsvalg de gjør når de leder tilpasset opplæring ved egen skole.

Vitenskapelig publikasjon
(side 185-197)
av Hilde Opsal & Arne Kåre Topphol
Sammendrag

I denne artikkelen presenterer vi resultat frå studien Kvalitet i opplæringa ved høgskulen i Volda. Målet med artikkelen er å seie noko om elevar og deira foreldre/føresette si vurdering av lærarkompetansen til matematikklærarar. Kompetanseomgrepet hentar vi frå Niss og Jensen (2002). Gjennom spørjeskjema til totalt 570 elevar og 818 foreldre/føresette, får vi fram deira subjektive vurdering av matematikklærarane sin lærarkompetanse. Våre data viser at elevar og foreldre/føresette i stor grad er nøgde med denne kompetansen. Dette gir eit anna bilete av matematikklærarkompetansen enn det negative bilete som ofte vert teikna i media.

Vitenskapelig publikasjon
(side 198-215)
av Lars Gunnar Briseid
Sammendrag

Målet med studien var å undersøke om bruk av praktisk-estetiske virkemidler i et felles prosjekt mellom ulike fag i lærerutdanningens øvingspraksis kunne bidra til å knytte teori og praksis nærmere hverandre for lærerstudenter. (De aktuelle fagene var pedagogikk, norsk og RLE). I hvilken grad opplever studentene at slike erfaringer har bidratt til deres egen læring og utvikling som kommende lærere? Resultatene tyder på at praktisk-estetiske virkemidler i lærerutdanningen har et potensial både når det gjelder å konkretisere teorien og knytte sammenhenger til praksis, og ved å bringe glede og motivasjon inn i læringsarbeidet. Samtidig rapporterer studentene at de opplever at erfaringene har stor overføringsverdi med tanke på deres fremtidige virke som lærere.

Vitenskapelig publikasjon
(side 216-227)
av Anne Kristin Bø & Sylvi Stenersen Hovdenak
Sammendrag

I artikkelen viser vi at ungdommers betraktninger og refleksjoner om fremtid og utdanning er preget av vår tids globaliseringsprosesser. Studien som det refereres til, forteller oss at endringer på det samfunnsmessige nivået gir gjenklang på individnvå når unge mennesker reflekterer over skolens rolle som kunnskapsformidler. Ungdommenes uttalelser viser at de både er lokale og globale borgere på samme tid. De spør etter kunnskaper som kan hjelpe dem til å forstå hverandre i et multikulturelt klasserom, og de spør etter kunnskaper som kan hjelpe dem til å forstå hva det vil si å vokse opp i en global verden.

Vitenskapelig publikasjon
(side 228-238)
av Sissel Østrem
Sammendrag

Nyutdannede lærere skal nå få tilbud om veiledning det første året i yrket. Artikkelen diskuterer en tilsynelatende dikotomi innen veiledningsfeltet – veiledning på egne vilkår og veiledning på ytre standarders vilkår. Standarder er nødvendige for profesjonell yrkesutøvelse, men det betyr noe hvem som utformer standardene, hensikten med dem og hvordan de blir brukt i veiledningen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon