Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk pedagogisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Norsk pedagogisk tidsskrift gjenspeiler bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfeltet. Det bringer nye forskningsresultater, tematiserer den offentlige utdanningsdebatten, tilfører ny kompetanse og omtaler aktuell faglitteratur.

Norsk pedagogisk tidsskrift utkom første gang i 1917, og har lang tradisjon som selvstendig organ for faglig pedagogisk debatt gjennom hele skoleverket.

I dag kommer tidsskriftet med fire hefter i året. Det henvender seg til lærere i skolen, studenter og vitenskapelig ansatte ved universitet og høgskole, lærerutdannere og andre skoleinteresserte.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaktør
Merethe Roos, professor, Universitetet i Sørøst-Norge

Redaksjonssekretær:
Helga Hommedal Blikås

Redaksjonsråd:
Eevi Beck, professor, Universitetet i Oslo
Elisabeth Bjørnestad, førsteamanuensis, OsloMet
Kristin Ran Choi Hinna, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
Brit Marie Hovland, førsteamanuensis, NLA Høgskolen
Morten Søyland Kristensen, lektor, Universitetet i Stavanger
Are Turmo, seniorforsker, Universitetet i Oslo
Odin Fauskevåg, førsteamanuensis, NTNU
Marit Bøe, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Redaksjonens adresse 

Norsk Pedagogisk Tidsskrift
v/Merethe Roos
Pilotveien 4
0770 Oslo


E-post:
norskpedagogisktidsskrift@gmail.com
Norsk pedagogisk tidsskrift er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

INNLEVERING AV MANUS

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: norskpedagogisktidsskrift@gmail.com.
Det er kun mulig å ha et artikkelmanuskript til vurdering av gangen.

NB: Ved antatt manus forplikter du deg samtidig til å være fagfelle på en artikkel. 

KRAV TIL ARTIKLER

Forsknings- og fagartikler skal ikke overskride 35.000 tegn med mellomrom. Dette inkluderer alle elementer, sammendragene, litteraturliste, tabeller, etc.

Innhogg skal ikke overskride 12.000 tegn med mellomrom inkludert alle elementer.

Bokmeldinger skal være maksimalt 5600 tegn med mellomrom og introduseres med den aktuelle bokens forfatternavn, tittel, forlag, utgivelsesår og antall sider.

Tidsskriftet benytter seg kun av tre nivåer på overskriftene utover artikkelens tittel.

Alminnelige forkortelser staves etter norske rettskrivingsregler: osv., mfl., jf., o.l., bl.a., hhv. Når det gjelder mht., m.a.o. og pga. kan disse også aksepteres, men det er ønskelig at forfatteren skriver ordene helt ut. Forkortelsen f.eks. kan benyttes, men da må forfatteren påse at samme forkortelse benyttes gjennom hele artikkelen.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Sammendrag, cirka 700 tegn, inkludert mellomrom
 • 4–6 nøkkelord på det språket artikkelen er skrevet på
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer (tabeller plasseres på riktig sted i manuset
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, tittel, institusjonstilknytning og e-postadresse, samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

REFERANSER

REFERANSER I TEKST

Tidsskriftet bruker en norsk versjon av APA, 6. utgave.
 • Referanser i teksten skrives med forfatterens etternavn og utgivelsesår, som vist her: (Hansen, 2009).
 • Refereres det til flere publikasjoner fra samme forfatter, benyttes det komma mellom årstallene, som vist her: (Hansen, 2003, 2005, 2007).
 • Henvises det til forskjellige publikasjoner fra samme forfatter fra samme år, angis det med bruk av a, b, c osv. etter årstallet (Hansen, 2003a, 2003b).
 • Refereres det til flere forfattere, brukes semikolon mellom forfatterne, som vist her: (Caspersen, 1994; Møller, 2004; Klette, 2007).
 • Henvisning til publikasjon med tre, fire eller fem forfattere: Oppgi alle navnene første gang du henviser, deretter første forfatter etterfulgt av et al.
I følge Wenger, McDermott og Snyder (2002).

Alternativt: (Wenger, McDermott & Snyder, 2002).

Deretter: (Wenger et al., 2002)
 • Henvisning til publikasjon med seks eller syv forfattere: (Hansen et al., 2009)
 • Henvisning til publikasjon med åtte eller flere forfattere: (Thatcher et al., 2002)
 • Refereres det med sidetall, skal det føres på denne måten: (Hansen, 2009, s. 53–54). Ved sitering av andre publikasjoner skal det benyttes sidetall ved henvisning.
 • To forskjellige bøker av samme forfatter med oppgitte sidetall skilles med semikolon (Myrstad, 1996, s. 152–153; 2000, s. 37). Det samme gjelder ved to eller flere forskjellige forfattere. (Nistad, 1993, s. 18; Ibsen, 1976, s. 154–155).
 • Hvis det ikke er forfatternavn på publikasjonen, henvises det til utgiveren som f.eks. (Utdanningsdirektoratet 2006).
 • Hvis det er mer enn to forfattere, benyttes et al. (Andersen et al., 2000).
 • &-tegnet blir også brukt ved sitater i brødteksten (Grimen & Molander 2008, s. 179).
Legg merke til følgende forskjeller fra amerikansk APA-standard:
 • Vi skriver s. i stedet for p. og pp.
 • Vi skriver red. i stedet for ed og eds.
 • Når det er flere forfattere eller redaktører, skal det ikke være komma foran &.
 • Bruk tankestrek mellom to årstall/sidetall i stedet for bindestrek (s. 22–25, 1930–2010).
Forfatteren selv forventes å sjekke at litteraturlisten innehar alle referanser det er henvist til i artikkelen. Tidsskriftet tar ikke ansvar for å rette opp i manglende referanser, og mangler kan føre til forsinkelser i en eventuell publisering av artikkelen.

Referanseliste

All henvist litteratur skal stå alfabetisk og med fullstendige opplysninger i egen litteraturliste bakerst, med overskriften «Litteratur». Forfatteren må følge tidsskriftets mal for litteraturliste, se eksempler nedenfor. Fornavn skrives helt ut.
 • Monografi:Dale, Erling Lars (2009). Læreplan i et forskningsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Artikkel i antologi: Harnæs, Hilde & Storhaug, Marit (2001). NSM og miljøundervisning. I Svein Sjøberg (red.). Fagdebatikk. Fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Artikkel i tidsskrift: Shulman, Lee (1991). Ways of Seeing, Ways of Knowing: Ways of Teaching, Ways of Learning about Teaching. Journal of Curriculum Studies, 23 (5), s. 393–395. (Tallene står hhv. for volum, nummer og sider). 
 • Doktorgradsavhandlinger: Kvalbein, Inger Anne (1998). Lærerutdanningskultur og kunnskapsutvikling. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Oslo.
 • Rapporter uten forfatter: Norges forskningsråd (1994). Samfunnsrettet utdanningsforskning. Oslo: Norges forskningsråd.
 • Rapporter med forfatter: Lidén, Hilde & Bentzen, Tonje (2008). Kjønnslemlestelse i Norge (ISF-rapport nr. 8/2008). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Offentlige dokumenter: NOU 2000: 14. Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Stortingsmeldinger før 2009: St.meld. nr. 11 (2008–2009). Læreren. Rollen og utdanningen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
 • Stortingsmeldinger etter 2009: Meld. St. 16 (2010–2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Upubliserte tekster: Nielsen, Vagn (1999). Fra slagteriets indre. København: Sociologisk Institut (upublisert).
 • Tekster uten angivelsesår: Specialarbejderforbundet i Danmark (u.å). Medbestemmelse. København, Specialarbejderforbundet.
 • Når det er flere forfattere, benyttes & mellom de to sistnevnte forfatterne: Møller, Jorunn & Sivesind, Kirsten – eller: Møller, Jorunn, Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri
 • Henvisning til publikasjon med tre, fire eller fem forfattere: Wenger, Etienne, McDermott, Richard & Snyder, William M. (2002). Cultivating communities of practice. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Henvisning til publikasjon med seks eller syv forfattere: Hansen, Svein, Olsen, Bjørn, Lien, Tom, Hansen, Jens, Haugen, Karl & Jensen, Tore (2002). Psykisk lidelse (2. utg.). Oslo: Fiktivt forlag.
 • Henvisning til publikasjon med åtte eller flere forfattere: Thorsen, Jakob, Berg, Per, Brinck, Magne, Olsen, Svein, Hansen, Stein, Nilsen, Ståle,... Williamsen, Claus (2002). Constructing web sites. Oslo: Fiktivt forlag.
 • Husk alltid at det er utgivelsessted og ikke trykkested som skal stå i litteraturlisten: Korrekt: Oslo: Universitetsforlaget – Feil: Gran: Universitetsforlaget.
 • Bruk av nettadresser: OECD (2007). PISA – The OECD Programme for International Student Assessment [PISA Brochure]. Hentet fra http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/51/27/37474503.pdf.
 

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

SITAT I TEKSTEN

Sitater på mindre enn tre linjer skrives fortløpende i teksten med bruk av anførselstegn.

Sitater på tre linjer eller mer markeres med innrykk og skriftstørrelse 10 uten anførselstegn.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Tabeller må leveres i et redigerbart format, det vil si at rader og kolonner kan justeres. Tabeller nummerere fortløpende og plasseres på riktid sted i manus. 

Figurer og øvrige illustrasjoner leveres i egne dokumenter. Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

NOTER

Det benyttes kun sluttnoter i tidsskriftet. Antall og omfang av noter bør reduseres til et minimum. Noter brukes kun til faktaopplysninger og henvisninger som vil virke forstyrrende i teksten. Sluttnoter plasseres etter litteraturlisten med overskrift «Noter», og de markeres fortløpende i teksten med bruk av notetall.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Forfatter får tilsendt ett eksemplar av 1. korrek­tur. Rettelser må sendes til redaksjonssekretær innen tre dager etter mottatt korrektur. Det skal ikke foretas rettelser mot manus. Forfatter blir eventuelt belastet for slike endringer.

ETTER PUBLISERING

Forfatter vil motta et eksemplar av tidsskriftet i papirversjon, så fremt redaksjonen har mottatt din postadresse. Forfatter mottar også pdf av artikkelen når den er publisert.

RETTIGHETER

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter (www.idunn.no).

INNLEVERING AV MANUS

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: norskpedagogisktidsskrift@gmail.com.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon