Demokrati- och jämlikhetsargument intar en alltmer marginell roll när reformer på skolområdet diskuteras. Det är dock okänt om detta även gäller vänsterblocket, och inte bara de borgerliga partierna. Här studeras debatten kring den centrala gymnasiereform som den borgerliga regeringen genomförde 2009 (”Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan”). Undersökningen visar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i likhet med högerpartierna, gav liten tyngd åt demokrati- och jämlikhetsresonemang. Undantaget var Vänsterpartiet, som riktade kraftfull kritik mot reformen utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Demokratiuppdraget sägs försummas när framtidens utbildning utformas, en farhåga som stöds av resultaten i den här studien.

Nøkkelord: education reforms, Sweden, upper-secondary education, democratic arguments, equality arguments