Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
El-sykkel som utvidelsesteknologi
Nødvendigheten av å studere et brukerperspektiv i en grønn omstillingsprosess
Vitenskapelig publikasjon
av Robert Næss
SammendragEngelsk sammendrag

Nasjonale myndigheter har signalisert at bilbruk og klimagassutslipp skal reduseres, og at byene skal utvikles til å bli mer attraktive og levende. På den ene siden har bilen bundet landet sammen og gitt innbyggerne en stor grad av fleksibilitet til å dra dit de vil. På den andre siden har bilen også hatt problematiske konsekvenser for norsk by- og tettstedsutvikling. For å gjøre noe med klimagassutslippene som bilen forårsaker, må det tas noen veivalg for å fremme bærekraftige mobilitetsløsninger. Mobilitet er både en nødvendighet og et gode. Det gir enkeltmennesker bevegelsesfrihet og økt livskvalitet. For å opprettholde den fleksibiliteten som bilen har gitt, må behovet for mobilitet ivaretas med andre transportalternativer som kan forflytte innbyggerne raskt, bærekraftig og komfortabelt. Det er strengt tatt to måter å møte disse utfordringene på. Den ene er kollektivtransport og den andre er økt bruk av elektrifiserte kjøretøy slik som el-sykler. Denne artikkelen er en kvalitativ analyse av et utvalg personer som for første gang prøver el-sykkel og hvordan de beskriver teknologiens egenskaper og sine egne erfaringer.

National authorities have asked that car use and greenhouse gas emissions must be reduced and that cities should be developed to become more attractive and vibrant. On the one hand, the car has bound the country together and provided people with the flexibility to travel freely. On the other hand, the car has had negative consequences for cities and urban development as well as for the climate. To do something about the emissions caused by car use, sustainable mobility solutions must be supported. Mobility is a necessity and a good. It gives individuals freedom of movement and increased quality of life. However, in order to maintain flexibility while avoiding climate change, the need for mobility must be met by other transport alternatives that can move the inhabitants quickly, sustainably and comfortably. Strictly speaking, there are two ways to meet these challenges. One is public transport, and the other is increased use of electrified vehicles, such as electric bicycles. In this article, we will study a group of interviewees who have been given the opportunity to try an electric bicycle for the first time, articulate the technology’s properties and their user experiences.

Åpen tilgang
Barnets rett til deltagelse i en barnevernkontekst
Et perspektiv ut over det rettslige
Vitenskapelig publikasjon
av Hilde A. Aamodt
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen tematiserer og problematiserer hvordan barnets rett til å bli hørt kan ivaretas i en barnevernkontekst. Det argumenteres for at hensynet til det konkrete barnet krever et blikk ut over et rettslig perspektiv. Blant annet synliggjøres hvordan både et pedagogisk og et sosialfaglig perspektiv er nødvendig om barnets rettigheter skal bli ivaretatt i praksis. Artikkelen viser også hvordan den generelle kritikken av barnevernet som system er en kritikk det for barnevernet som organisasjon blir umulig å forholde seg til. Om kritikken skal kunne skape endring, må den gjøres systemrelevant. Det krever en annen tilnærming enn den vi er vitne til i dagens debatt.

This article thematizes and questions how the child‘s right to be heard can be safeguarded in a child welfare context. It is argued that a consideration of the specific child requires a glance beyond a legal perspective. Among other, it is made clear how both social work and an educational perspective are necessary if the child‘s rights are to be protected in practice. The article also shows how the general criticism of the child welfare system is a criticism that is impossible for the child welfare organization to relate to. If the criticism is to make a change, it must be made system relevant. That requires a different approach than the one we witness in today’s debate.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon