Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-18)
av Gunhild Odden
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen belyser hvilke posisjoneringsstrategier som kommer til utrykk i narrativer om tilknytning til arbeidsmarkedet blant polske migranter med høyere utdanning på det europeiske arbeidsmarkedet. Bidraget er basert på resultatene fra 10 intervjuer med polske migranter bosatt i Norge, Sverige og Storbritannia, alle med utdanning på universitetsnivå. Artikkelens empiriske utgangpunkt gir innsikt i et bredt spekter av ulike oppfatninger av plassering og strategier for posisjonering. Samtidig synligjøres noen mønstre på tvers av de individuelle narrativene og nasjonale kontekstene, som for eksempel opplevelsen av den polske identiteten som både en mulighet og en hindring med hensyn til konstruering og legitimering av egen posisjon på arbeidsmarkedet, samt ulike former for statusparadokser der intragenerasjonell nedadgående mobilitet ikke nødvendigvis oppleves som noe negativt.

The article explores the positioning strategies of Polish migrants with higher education on the European labor market. The contribution is based on 1o interviews conducted with Polish migrants residing in the three countries Norway, Sweden and Great Britain, all with university education. The empirical findings reveal a wide range of different perceptions of placement and strategies for positioning. At the same time, some patterns are visible across the individual narratives and national contexts, such as the experience of the Polish identity as both an opportunity and an obstacle to the construction and legitimacy of their own position in the labor market, as well as different forms of status paradoxes where downward intragenerational social mobility not necessarily is experienced as something negative

Åpen tilgang
Arbeidskamper i det nye arbeidslivet
En analyse av arbeidstakernes maktgrunnlag i konflikten om Norse Production
Vitenskapelig publikasjon
(side 19-33)
av Isak Lekve
SammendragEngelsk sammendrag

Truer internasjonalisering av arbeidslivet den norske modellen? I denne artikkelen undersøker jeg dette spørsmålet gjennom en analyse av streiken i Norse Production høsten 2017. Caset baserer seg på dokumentanalyse, deltakende observasjon og kvalitative intervjuer, og er godt egnet til å belyse spørsmålet om forholdet mellom den norske modellen og internasjonalisering, fordi konflikten rundt Norse Production er preget både av utenlandsk arbeidskraft og opprettelsen av et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). I tillegg er caset et eksempel på en vellykket mobilisering fra fagforeningens side. Slik illustrerer artikkelen fagforeningers evne til mobilisering, men også hvordan nye utfordringer som følger av internasjonalisering likevel bidrar til å forskyve maktforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere – og slik undergrave den jevnbyrdighet som opprettholder den norske modellen.

Does internationalization of the labour market pose a threat to the Norwegian model? In this article, I will examine this question through an analysis of the strike in Norse Production during the autumn of 2017. The case is constructed through document analysis, participatory observation and qualitative interviews, and is a good candidate to enlighten us on the relationship between the Norwegian model and internationalization, because the conflict about Norse Production is characterized by eastern European workers and the establishment of a Norwegian Registered Foreign Company (NUF). The case also shows a successful mobilization from the workers and their union. As such the article illustrate the Norwegian unions ability to mobilize, but also how new challenges that arise as a consequence of internationalization still changes the power balance between employees and employers – and thus undermines the relative equality of power that serves as a basis for the Norwegian model.

Bokessay
Åpen tilgang
(side 42-50)
av Oddgeir Osland
Åpen tilgang
(side 51-57)
av Jørn Ljunggren

Norsk sosiologisk tidsskrift

1–2020, årgang 4

https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift

Norsk sosiologisk tidsskrift (Norwegian Journal of Sociology) ble etablert i 2016 som en videreføring av Sosiologisk tidsskrift og redaksjonen fra Sosiologi i dag. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser innen fagfeltet sosiologi i seks utgaver per år – tre temanumre og tre åpne.

Tidsskriftet har som mål å være den ledende publiseringskanalen for norsk sosiologi og beslektede fag samt å fremme faglig debatt og utvikling blant sosiologer. Målgruppen for tidsskriftet er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmennhet.

Norsk sosiologisk tidsskrift utgir hovedsakelig artikler på norsk, men er også åpent for artikler på dansk, engelsk og svensk der forfatter ikke har norsk som sitt morsmål.

 

Ansvarlige redaktører

Arve Hjelseth, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hans Erik Næss, Høyskolen Kristiania

 

Temaredaktører

Ida Drange og Hedda Haakestad, OsloMet - storbyuniversitetet

 

Temanummer-redaksjon

Gisle Andersen, forsker, NORCE - Norwegian Research Centre 

Ida Drange, forsker II, OsloMet - storbyuniversitetet

Hedda Haakestad, stipendiat, OsloMet - storbyuniversitetet 

Eirin Pedersen, forsker II, OsloMet - storbyuniversitetet

Torbjørn Skardhamar, professor, Universitetet i Oslo

Marit Aure, professor, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Unn Conradi Andersen, førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania

Guri Tyldum, forsker, FAFO

 

Redaksjonssekretærer

Pål Halvorsen, Nord universitet

Helga Hommedal Blikås

 

Redaksjonsråd

Sissel Eriksen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Brynhild Granås, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Inger Furseth, Universitetet i Oslo

Cathrine Holst, Universitetet i Oslo

Lars Erik Kjekshus, Universitetet i Oslo

Hans-Tore Hansen, Universitetet i Bergen

Olav Korsnes, Universitetet i Bergen

Ann Nilsen, Universitetet i Bergen

Christer Hyggen, OsloMet – storbyuniversitetet

Kristian Heggebø, OsloMet – storbyuniversitetet

Ardis Storm-Mathisen, OsloMet – storbyuniversitetet

Lars Klemsdal, Universitetet i Stavanger

Anders Vassenden, Universitetet i Stavanger

Arnfinn Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning

Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning

Brita Bungum, NTNU

Johan Fredrik Rye, NTNU

Jon Rogstad, Fafo

Sigrid Røyseng, Norges musikkhøgskole

Design og sats: Type-it AS, Trondheim

Omslagsdesign: KORD

ISSN online: 2535-2512

DOI: 10.18261/issn.2535-2512

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS (Scandinavian University Press) på vegne av Styret i Norsk sosiologisk tidsskrift, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon