Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk sosiologisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
KOMMENDE TEMANUMRE

Nr. 5-2021 - KRITISK TENKNING ved gjesteredaktør Ingeborg Krange (OsloMet)

Nr. 1-2022 - INSTITUSJONELL ETNOGRAFI ved gjesteredaktører May Linda Magnussen og Ann Christin E. Nilsen (begge UiA)

Nr. 3-2022 - KRISE ved gjesteredaktør Tore Bakken (BI)

En instruks for gjesteredaktører kan leses her

 

Norsk sosiologisk tidsskrift (Norwegian Journal of Sociology) ble etablert i 2016 som en videreføring av Sosiologisk tidsskrift og redaksjonen fra Sosiologi i dag og utga sitt første nummer i februar 2017. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser innen fagfeltet sosiologi i seks utgaver per år – tre temanumre og tre åpne. Fra 2021 av vil artikler som er innsendt til de åpne numrene bli publisert fortløpende etter aksept.

Tidsskriftet har som mål å være den ledende publiseringskanalen for norsk sosiologi og beslektede fag, samt å fremme faglig debatt og utvikling blant sosiologer.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Norsk sosiologisk tidsskrift utgir hovedsakelig artikler på norsk, men er også åpent for artikler på dansk, engelsk, og svensk der forfatter ikke har norsk som sitt morsmål.

Tidsskriftet er eid av styret i Norsk sosiologisk tidsskrift og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap og styrets medlemsinstitusjoner. Styret består av representanter fra Norsk sosiologforening og de sosiologiske instituttene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, OsloMet og UiT – Norges arktiske universitet.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle å publisere i tidsskriftet vurderes av minst to fagfeller uten bindinger til forfatteren. Verken forfatteren eller fagfellene får opplyst hverandres identitet i vurderingsprossen. Endelig antakelse eller refusjon av en artikkel gjøres av tidsskriftets ansvarlige redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark).
Ansvarlige redaktører for åpne numre
Cecilie Basberg Neumann, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet
Mette Irmgard Snertingdal, førsteamanuensis, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Ansvarlig redaktør for temanumre
Hans Erik Næss, førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania

Redaktører
Gisle Andersen, forsker, NORCE - Norwegian Research Centre 
Ida Drange, forsker II, OsloMet - Storbyuniversitetet
Hedda Haakestad, stipendiat, OsloMet - Storbyuniversitetet 
Eirin Pedersen, forsker II, OsloMet - Storbyuniversitetet
Magne Flemmen, professor, Universitetet i Oslo
Marit Aure, professor, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Guri Tyldum, forsker, FAFO
Ann Christin Eklund Nielsen, professor, Universitetet i Agder

Redaksjonssekretær
Helle Dyrendahl Staven, stipendiat, OsloMet - Storbyuniversitetet

Redaksjonsråd
Brita Bungum, førsteamanuensis, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Johan Fredrik Rye, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sissel Eriksen, førsteamanuensis, UiT – Norges arktiske universitet
Brynhild Granås, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Inger Furseth, professor, Universitetet i Oslo
Arnfinn Midtbøen, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Lars Erik Kjekshus, professor, Universitetet i Oslo
Cathrine Holst, professor, Universitetet i Oslo
Lars Erik Kjekshus, professor, Universitetet i Oslo
Lars Klemsdal, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Christer Hyggen, forsker II, OsloMet - Storbyuniversitetet
Kristian Heggebø, forsker, OsloMet - Storbyuniversitetet
Jon Rogstad, forsker, OsloMet - Storbyuniversitetet
Ardis Storm-Mathisen, forsker II, OsloMet - Storbyuniversitetet
Anders Vassenden, professor, Universitetet i Stavanger
Olav Korsnes, professor, Universitetet i Bergen
Ann Nilsen, professor, Universitetet i Bergen
Hans-Tore Hansen, professor, Universitetet i Bergen
Sigrid Røyseng, professor, Norges musikkhøgskole
Mari Teigen, forsker I, Institutt for samfunnsforskning

Kontakt
E-post: norsksosiologisktidsskrift@sosiologen.no

Bøker for anmeldelse: Helle Dyrendahl Staven, Sarpsborggata 16A 0468 Oslo
 
Norsk sosiologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

 

Om tidsskriftet

Norsk sosiologisk tidsskrift publiserer empiriske og teoretiske originalartikler, forskningskommentarer/essay og bokanmeldelser/bokessay. Tidsskriftet tar imot bidrag på norsk, svensk og dansk og unntaksvis på engelsk, dersom forfatteren ikke behersker et skandinavisk språk.

Tidsskriftet kommer ut med tre generelle numre og tre temanumre i året. Fra 2021 av vil artikler som er innsendt til de åpne numrene bli publisert fortløpende etter aksept. For temanumre er det normalt en første runde med innsending og vurdering av sammendrag før et utvalg forfattere inviteres til å sende inn fullt artikkelmanus. Innsending av manus skjer på samme måte for generelle numre og temanumre. Artikler til generelle numre og temanumre gjennomgår fagfellevurdering på samme vilkår.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort sammendrag og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjon for vurdering via manushåndteringsverktøyet ScholarOne: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-nost.

Krav til manuskriptet

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom bedømming av to anonyme fagfeller. Artikler må ikke overskride 8 000 ord. Sammendrag, litteraturliste, tabeller, figurer og eventuelle noter telles med.

Forskningskommentarer/essay kan ha en friere form enn en vitenskapelig artikkel, men skal også frambringe faglig viktig innsikt og ha en klar argumentasjon og framstilling. Bidrag vurderes normalt av medlemmer i redaksjonen, men vil noen ganger sendes til en anonym fagfelle. Forskningskommentarer/essay må ikke overskride 4 500 ord. Bidraget skal ha norsk og engelsk tittel, men ikke norsk sammendrag eller engelsk sammendrag. Ellers følges samme mal som for artikler.

Bokanmeldelser skal ikke overskride 1 500 ord. Teksten må angi forfatter av boka, tittel, utgave/årstall, forlag og hvem anmelder er. Referanser begrenses til et minimum. Bokanmeldelser sendes og trykkes etter avtale med redaksjonen. Ta gjerne kontakt for å diskutere mulig bokanmeldelse med redaktørene.

Bokessay er omtaler av flere bøker i sammenheng og skal ikke overskride 4 500 ord. Teksten må opplyse om hvem anmelder er. For hver bok angis hvem forfatter er, tittel, utgave/årstall, og forlag. Referanser begrenses til et minimum.

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel.

Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Overskrifter skal ikke nummereres.

Takksigelser og opplysninger om finansiering skrives under overskriften Om artikkelen. Denne skal plasseres etter hovedteksten og før noter og referanseliste.

Alle manus inneholde følgende:
 • Tittel
 • Sammendrag (inntil 300 ord)
 • 3–5 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter (ikke sluttnoter)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
 • Alle artikler skal også ha sammendrag (inntil 300 ord), tittel og 3-5 nøkkelord på engelsk
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering kan legges til med underoverskriften "Om artikkelen" mellom selve artikkelen og referanselisten
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller (en på hver side)
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 

Referansesystem

 

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 7th. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:
APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006).

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Eksempel på plassering av DOI-kode: Gueorgi Kossinets og Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving Social Network» American Journal of Sociology 115 (2009): 411. https://doi.org/10.1086/599247

Sitat i teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse). Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter). Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Norsk sosiologisk tidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Norsk sosiologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon