Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Open access
(side 5)
av Elisabeth S. Koren, Birgitte Sauge, Thomas Walle og Cecilie Øien
Open access
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-24)
av May Tove Nyrud
SammendragEngelsk sammendrag

Avisenes illustrasjoner eksisterer ikke i et visuelt tomrom, men er del av en større kontekst av visuell kultur og historie. Denne artikkelen ser særlig på bruken av rastrert fotografi i Stavanger 1893–1940. Hvordan utviklet bruken av illustrasjoner og avisenes visuelle uttrykk seg, og hvordan forholdt praksisen seg til nasjonale utviklingstrekk, og til utviklingen i annen visuell kultur i Stavanger i samme tidsrom? Med Stavanger Aftenblad som hovedcase peker artikkelen på hovedtrekk i bruken av illustrasjoner i det redaksjonelle stoffet og annonsestoffet, og hva dette kan si om menneskene og samfunnet som omga avisene.

Newspaper illustrations never exist in a visual void, but are part of a greater context of visual culture and history. This article explores how especially raster photography was applied in Stavanger 1893–1940. How did the use of illustrations and the newspapers’ visual expression develop, and how did this practice relate to the development in the rest of the country, and the development in other visual culture in Stavanger in the same period? Using the local newspaper Stavanger Aftenblad as the main case this article points out some traits in the use of illustrations in its editorial and advertising matter, and what this can tell us about the humans and society surrounding the newspapers at that time.

Open access
Vitenskapelig publikasjon
(side 25-44)
av Hege Stormark
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen analyserer barnets plass som besøkende i norske museer fra 1950-tallet til i dag. For å si noe om tendenser i utviklingen er barns representasjon i bransjebladet Museums-nytt undersøkt tiår for tiår, fra bladet første gang kom ut i 1951, til utgangen av 2017. Funnene i bladet blir brukt som holdepunkter for vurdering av måter museene har forholdt seg til barn på. Barnets plass som besøkende diskuteres opp mot generelle endringer i synet på barn som samfunnsborgere, slik det framkommer i den historiske barneforskningen. Også teori om endringer i museets rolle blir trukket inn i analysen. Publikumsgruppen barn har gått fra en passiv til en aktiv rolle, er blitt deltakere og har fått en naturlig plass i museet på linje med voksne. Barn og voksne har nærmet seg hverandre, og barn som besøkende er blitt en like viktig gruppe i museene som voksne.

This article analyses the place of children as visitors in Norwegian museums from the 1950s until today. The methodology adopted was to go through the specialist journal Museumsnytt for each decade, from the first edition in 1951 up to the end of 2017, to document trends in the development of the representation of children in the journal. The finds from the journal were then used as a basis for evaluation of the ways museums have related to children. The place of children as visitors is evaluated against the general changes in attitudes towards children as citizens, as they appear in historical research about children. Theories about the changes in the role of museums have also been considered in the analysis. The article shows the trends in the development. The segment of the public represented by children has moved from a passive to an active role. They have become participants and now have a more natural place in the museum, similar to that of adults. Children and adults have drawn closer to each other, and children as visitors have become a group as important as adults.

1–2018, årgang 4

www.idunn.no/norsk_museumstidsskrift

Norsk museumstidsskrift er et tverrfaglig tidsskrift som publiserer vitenskapelige artikler med relevans for museumssektoren. Tidsskriftet skal være ledende og bidra til kunnskapsutvikling om og i museer.

Tidsskriftet skal favne bredden av forskning ved de norske kulturhistoriske, kunsthistoriske og naturhistoriske museene. Det skal videre gi rom for museumsrelevant forskning i universitets- og høgskolesektoren innen museologi, kunsthistorie, kulturhistorie, arkeologi, antropologi, historie, konservering og andre relevante fag. Det henvender seg til forskere og øvrige ansatte i museene og UH-sektoren, ansatte og beslutningstakere i offentlig forvaltning, studenter, journalister og allment interesserte lesere.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet, vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. Tidsskriftet kommer med to utgaver i året og utgis med åpen tilgang (open access).

Redaksjon

Birgitte Sauge (redaktør), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Cecilie Øien, MiA – Museene i Akershus

Elisabeth S. Koren, Norsk Maritimt Museum

Thomas Walle, Musea i Sogn og Fjordane

Redaksjonssekretær

Helle Christine Ravn, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Redaksjonsråd

Bjørn Sverre Hol Haugen, Anno Museum

Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, UiO

Jeremy Hutchings, Forsvarsmuseet

Jorunn Sem Fure, Telemark Museum

Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet

Lena Arekol, Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT

Lise Emilie Talleraas, Vestfoldmuseene

Sats: Laboremus Sandefjord AS

ISSN Online: 2464-2525

DOI: 10.18261/issn.2464-2525

Tidsskriftet eies av Norges museumsforbund og utgis av Universitetsforlaget. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

© Universitetsforlaget 2018

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon