Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk museumstidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Norsk museumstidsskrift er et tverrfaglig tidsskrift som publiserer vitenskapelige artikler med relevans for museumssektoren. Tidsskriftet skal være ledende og bidra til kunnskapsutvikling om og i museer.

Tidsskriftet skal favne bredden av forskning ved de norske kulturhistoriske, kunsthistoriske og naturhistoriske museene. Det skal videre gi rom for museumsrelevant forskning i universitets- og høgskolesektoren innen museologi, kunsthistorie, kulturhistorie, arkeologi, antropologi, historie, konservering og andre relevante fag.

Norsk museumstidsskrift publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler, bokmeldinger/bokessay og utstillingskritikker.

Tidsskriftet henvender seg til forskere og øvrige ansatte i museene og UH-sektoren, ansatte og beslutningstakere i offentlig forvaltning, studenter, journalister og allment interesserte lesere.

Norsk museumstidsskrift utgis på Universitetsforlaget på vegne av Norges museumsforbund, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Tidsskriftet kommer med to utgaver i året og utgis med åpen tilgang (open access).

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).
Ansvarlig redaktør
Elisabeth S. Koren, ph.d. i historie, Norsk Maritimt Museum

Redaksjon
Marie-Theres Fojuth, ph.d. i historie, Museum Stavanger og Universitetet i Stavanger
Jorunn Jernsletten, ph.d. i religionsvitenskap, Varanger samiske museum
Thomas Michael Walle, ph.d. i sosialantropologi, Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

Redaksjonssekretær
Aud Aasen

Redaksjonsråd
Håkon Glørstad, dr.philos., arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO. 
Jorunn Sem Fure, dr.art., historie, Telemark Museum
Lise Emilie Talleraas, fil.dr., museologi, Vestfoldmuseene
Lena Arekol, ph.d., historie, Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UIT, Norges Arktiske Universitet
Kathrin Pabst, ph.d., livssyn og etikk, Vest-Agder-museet IKS
Bjørn Sverre Hol Haugen, ph.d., kulturhistorie, Anno museum
Jeremy Hutchings, ph.d., konservering, Forsvarsmuseet

Redaksjonens e-post: 
Elisabeth.S.Koren@marmuseum.no

 
Norsk museumstidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.   

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og skandinavisk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering Elisabeth.S.Koren@marmuseum.no.

Sjekkliste før innsending, krav til manuskriptet

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel og forfatternavn
 • Engelsk og skandinavisk sammendrag (maksimalt 1400 tegn på hvert språk)
 • 3–5 nøkkelord, både engelsk og skandinavisk
 • Selve manusteksten med fotnoter og referanser
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)

ARTIKLER skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom bedømming utført av to anonyme fagfeller. Manuskripter på norsk og andre skandinaviske språk aksepteres. I enkelte tilfeller kan manuskripter på engelsk aksepteres, etter avtale med redaktør.  Manuset kan ikke være publisert andre steder, eller være innsendt til vurdering i andre publiseringskanaler på det tidspunkt det sendes inn til Norsk museumstidsskrift.

Manus skal ikke overskride 50 000 tegn inkludert mellomrom. Alle data (inkludert metadata under filegenskaper) som kan identifisere forfatteren(e) må være fjernet fra manus før innsending.

BOKANMELDELSER skal inneholde maksimum 12 000 tegn inkludert mellomrom. Teksten skal inneholde: Bokforfatter, boktittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken og navn på anmelder. Bokanmeldelser skal ikke inneholde fotnoter. 

BOKKRONIKKER/ESSAYS er forskningsbaserte omtaler av flere publikasjoner i sammenheng, med en presentasjon av anmelders egne perspektiver. Manuskripter må ikke overskride 20 000 tegn inkludert mellomrom. Teksten skal inneholde: Bokforfattere, boktitler, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i bøkene og navn på anmelder. Fotnoter begrenses til et minimum.

UTSTILLINGSANMELDELSER/ESSAYS er forskningsbaserte omtaler av en eller flere utstillinger, med en presentasjon av anmelders egne perspektiver. Manuskripter må ikke overskride 20 000 tegn med mellomrom. Fotnoter begrenses til et minimum.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Maksimum antall illustrasjoner til hver artikkel er 2-4, eller inntil 2 sider totalt i ombrukket korrektur av artikkelen. Forfattere som ønsker å reprodusere fotografier og annet materiale som omfattes av opphavs- og kopieringsrett i tilknytning til sine artikler, og som går utover sitatretten, må selv skaffe til veie publiseringsklare illustrasjoner og sikre seg tillatelse fra opphavsmann. Eventuelle utgifter knyttet til slik opphavsrettslig tillatelse må dekkes av forfatteren innen manuskriptet antas for publisering. Nødvendig kreditering skal gjengis i den publiserte artikkelen slik forfatter og opphavsmann har blitt enige om, og slik tidsskriftets layout tillater.

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Merk: Ordmellomrom skal bare brukes for å skille mellom ord. Bruk TAB for å markere separate kolonner i tabeller og lignende.

Illustrasjonstekster ved gjengivelser av verk som er underlagt opphavsrett skal følge denne malen:

Ill. nr. + kunstnerens navn + kunstverkets tittel + årstall + teknikk + mål + eier/sted + fotograf + rettighetsinnehaver.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen Chicago. Alle opplysninger skal i notene, det skal ikke brukes litteraturliste til slutt.

Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html
 
Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Prosess for fagfellevurdering og vurderingskriterier

Norsk museumstidsskrift er et fagfellevurdert tidsskrift. Det betyr at alle vitenskapelige artikler som antas for publisering, har vært gjennom en grundig vurderingsprosess:
 1. Ansvarlig redaktør går gjennom alle innkomne artikler og vurderer om de tilfredsstiller de formale kravene og at artikkelens tema har relevans for tidsskriftet.
 2. Hvis artikkelen tilfredsstiller kravene, sendes den til to eksterne fagfeller som er faglig kvalifiserte innen artikkelens tema. Hvis de to fagfellene er uenige om artikkelen bør publiseres, kan manuskriptet sendes til en tredje fagfelle.
 3. Fagfelleprosedyren følger «tosidig anonymitets-prinsipp» som innebærer at både forfatter og fagfeller kommuniserer kun med ansvarlig redaktør. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for at fagfelleprosedyren følges.
 4. Redaksjonen tar den endelige beslutningen om publisering av manuskript.
 5. Om artikkelen publiseres vil forfatter motta en korrektur av pdf av artikkelen, og lenke til den ferdige artikkelen når den er er publisert.
   
De tilsendte manuskriptene vil vurderes ut fra følgende kriterier:
 1. Bidrar artikkelen til kunnskapsutvikling innen museenes fagfelt? Gir manuskriptet viktig ny informasjon eller gir det omfattende og analytisk sammendrag av kjent kunnskap?
 2. Har artikkelen en klar problemstilling og tilnærming til temaet som presenteres? Er temaet tydelig avgrenset?
 3. Inneholder manuskriptet interessante empiriske data? Bruker forfatteren relevant teori?
 4. Presenterer manuskriptet veldokumentert argumentasjon? Er teksten klart formulert og logisk strukturert?
 5. Er nødvendig og adekvat litteratur referert? Brukes referanser der det er nødvendig?
 6. Er manuskriptet skrevet i en solid akademisk standard? Er artikkelen i tråd med forskings- og museumsetiske retningslinjer?
 7. Er konklusjonene konsistente og godt fundert? Svarer artikkelen tydelig på sin egen problemstilling?
   
Vurderingene av manuskriptene vil inngå i følgende kategorier:
 1. Manuskriptet aksepteres for publisering slik det foreligger.
 2. Manuskriptet aksepteres for publisering etter mindre endringer.
 3. Manuskriptet aksepteres for publisering etter større endringer. Etter retting sendes ny versjon av manuskriptet til samme fagfeller for ny vurdering.
 4. Manuskriptet avslås for publisering slik det foreligger, men forfatteren oppmuntres til å gjøre en større omarbeiding i hht. tilsendt beskrivelse. Nytt manuskript kan sendes inn til ny vurdering.
 5. Manuskriptet avslås.

Etter publisering

Norsk museumstidsskrift utgis med åpen tilgang (open access). Det vil si at tidsskriftet er gratis tilgjengelig for alle og finnes digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons lisensen CC BY-NC 4.0.

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon