Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter
Cordero-Moss, Guiditta (red.)
Innhold Info Referanse
Del 1: Kilder
Åpen tilgang
(side 23-28)
av Giuditta Cordero-Moss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I dette kapitlet gjøres det kort rede for kilder på det norske internasjonalprivatrettslige område. Formålet er å gi et nødvendig bakteppe for å kunne vurdere hvordan ordre public-innsigelsen virker.

Abstract

This chapter gives a short overview of the sources in the area of Norwegian private international law. The purpose is to give the necessary background to assess how the ordre public-reservation functions.

Åpen tilgang
(side 29-43)
av Giuditta Cordero-Moss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I dette kapitlet gjøres det kort rede for hovedtrekkene ved lovvalget. Formålet er å gi et nødvendig bakteppe for å kunne vurdere hvordan ordre public-innsigelsen virker.

Abstract

This chapter gives a short overview of the main lines for choice of law. The purpose is to give the necessary background to assess how the ordre public-reservation functions.

Åpen tilgang
(side 44-50)
av Giuditta Cordero-Moss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I dette kapitlet gjøres det kort rede for hovedtrekkene ved anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer. Formålet er å gi et nødvendig bakteppe for å kunne vurdere hvordan ordre public-innsigelsen virker.

Abstract

This chapter gives a short overview of the main lines for recognition and enforcement of foreign decisions. The purpose is to give the necessary background to assess how the ordre public-reservation functions.

Åpen tilgang
(side 51-62)
av Giuditta Cordero-Moss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I dette kapitlet gjøres det kort rede for hovedtrekkene ved anerkjennelse og fullbyrdelse av voldgiftsavgjørelser. Formålet er å gi et nødvendig bakteppe for å kunne vurdere hvordan ordre public-innsigelsen virker.

Abstract

This chapter gives a short overview of the main lines for recognition and enforcement of arbitral awards. The purpose is to give the necessary background to assess how the ordre public-reservation functions.

Del 2: Ordre public-forbeholdet
Åpen tilgang
(side 65-119)
av Giuditta Cordero-Moss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I dette kapitlet gjøres det rede for vilkårene for anvendelse av ordre public-forbeholdet. Ordre public er en skranke for anvendelse av fremmed rett, samt for anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer eller voldgiftsavgjørelser. Rammen for å gjøre forbeholdet gjeldende er internasjonal, mens forbeholdets innhold er nasjonalt. Prinsipper som er fundamentale i det internasjonale samfunnet, kan gjerne være en del av den norske ordre public, spesielt om de er implementert i kilder som er bindende i Norge, som for eksempel EMK eller EØS-avtalen.

Utgangspunktet er at ordre public-forbeholdet anvendes meget restriktivt og bør fungere kun som en sikkerhetsventil for å forhindre uakseptable resultater. Det er ikke tilstrekkelig, for å kunne gjøre forbeholdet gjeldende, at resultatet avviker fra det som domstolen ville komme til ved å anvende norsk rett – selv ikke når resultatet er i strid med preseptoriske, eller til og med internasjonalt preseptoriske, bestemmelser i norsk rett. Det som skal til, er at fundamentale prinsipper i den norske rettsordenen er krenket. Det er med andre ord ikke positivrettslige bestemmelser som utgjør ordre public, men prinsipper og verdier. Og det er ikke alle prinsipper og verdier som utgjør ordre public, men kun de som kan anses som fundamentale. Dessuten er det ikke enhver krenkelse av slike fundamentale prinsipper og verdier som fører til strid med ordre public, men kun de åpenbare krenkelser. Videre må hensynene som er krenket, avveies mot andre hensyn som kan gjøres gjeldende i den konkrete saken.

Luganokonvensjonen om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer og New York-konvensjonen om anerkjennelse og fullbyrdelse av voldgiftsavgjørelser bygger på de grunnleggende prinsipper om, henholdsvis, gjensidig tillit og effektivitet av voldgiftsavgjørelser. På grunnlag av disse prinsipper har domstolen en meget begrenset mulighet til å underkjenne en utenlandsk dom eller en voldgiftavgjørelse.

Abstract

This chapter analyses the conditions for applying the ordre public-reservation, emphasising that the framework for exercising the reservation is international, but the content of the reservation is national.

Ordre public-reservation is a very narrow exception that is meant to prevent unacceptable results. It is not meant to ensure an accurate application of the law.

Åpen tilgang
(side 120-126)
av Giuditta Cordero-Moss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Kapitlet trekker paralleller mellom ordre public-forbeholdet og begrensninger til adgangen til å inngå vernetingsavtaler eller voldgiftsavtaler. Kapitlet analyserer EU-rettspraksis som viser hvilken rolle domstolskontrollen spiller i forbindelse med dette.

Abstract

This chapter analyses the relationship bewteen the ordre public-reservation and limitations to the possibility to choose the forum or to enter into arbitration agreements. It analyses case law from the EU Court of Justice that shows the role of court control in this context.

Åpen tilgang
(side 127-160)
av Ulrik Konrad von Tetzschner
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I kapittel 7 undersøkes forholdet mellom ordre public og arbitrability nærmere. Det gjøres rede for hvordan alminnelige domstolers adgang til å kontrollere om en voldgiftsavgjørelse strider mot ordre public har bidratt til en voldgiftsvennlig trend, og åpnet opp for voldgiftsbehandling selv der tungtveiende nasjonale rettsregler er involvert. Det undersøkes videre hvordan dette grunnleggende premisset i nyere tid har blitt utfordret i utenlandsk rettspraksis ved visse internasjonale kontraktsforhold, og det argumenteres imot at dette også vil gjelde i norsk rett.

Abstract

In chapter 7 the relationship between ordre public and arbitrability is analysed. The chapter looks at how national courts’ ability to review an arbitral award’s conformity with ordre public has led to a legal development in favor of arbitration, and opened up for arbitration even in cases where fundamental legal rules are involved. Furthermore, the chapter looks at how this basic principle in recent years has been challenged in some jurisdictions with regards to certain international contracts. It argues that this should not apply in Norwegian law.

Del 3: Innholdet i ordre public-innsigelsen
Åpen tilgang
(side 163-186)
av Giuditta Cordero-Moss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Kapitlet gir en illustrasjon av i hvilke konkrete situasjoner ordre public-innsigelsen kan gjøres gjeldende. Det drøfter kildene som ordre public kan utledes av, og gir en oversikt over rettspraksis om ordre public-forbeholdet.

Abstract

This chapter illustrates in which situations it is possible to apply the ordre public-reservation. It discusses the sources on which ordre public is based, and gives and overview of case law on the matter.

Åpen tilgang
(side 187-215)
av Giuditta Cordero-Moss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Kapitlet viser at konkurranseretten er et område som verner fundamentale samfunnsinteresser. Brudd på konkurranseretten er derfor i prinsippet egnet til å være grunnlag for en ordre public-innsigelse. Imidlertid må vilkårene for å anvende ordre public-forbeholdet, som er drøftet i kapittel 5, være innfridd. Spesielt vilkåret om at krenkelsen skal være åpenbar, kan være vanskelig å innfri.

Abstract

This chapter shows that competition law protects interests of fundamental importance to society. Therefore, an infringement of competition law can be basis for applying the ordre public-reservation, provided the conditions for this application are met. Particularly the condition that the infringement must be manifest, can prove difficult to meet.

Åpen tilgang
(side 216-239)
av Cathrine Bjoland Øverby
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I kapittel 10 drøftes det om, og hvordan, selskapsrettslige hensyn er relevante i en ordre public-vurdering. Det gis også en oversikt over momenter som kan være relevante. Fordi en ordre public-vurdering er konkret, er det satt opp eksempler innenfor aksjeselskapsretten som gir grunnlag for å vurdere bruk av ordre public-forbeholdet. Eksemplene problematiserer brudd på ufravikelige rettighetsbestemmelser i aksjeloven. Det omfatter grunnleggende aksjonærrettigheter, som rett til å møte på generalforsamlingen og til å utøve tale- og stemmerett. Videre er det sett på beskyttelse av vedtektene, vern om selskapsinteressen, minoritetsaksjonærers vern og kreditorvern.

Preseptoriske regler i aksjeloven er ment å ivareta fundamentale prinsipper i vår rettsorden. Gjennomgangen i våre undersøkelser viser at håndhevelse av en avgjørelse som ilegger erstatningsansvar for brudd på en aksjonæravtale som strider mot grunnleggende selskapsrettslige hensyn, kan sees som en krenkelse av de underliggende prinsippene. Det kan igjen danne grunnlag for at ordre public-forbeholdet kommer til anvendelse. I den konkrete vurderingen som må foretas, peker vi på flere sentrale momenter, blant annet om parten har en beskyttelsesverdig interesse, og om det er en uskyldig tredjepart, som kreditorer eller utenforstående aksjonærer, som er den skadelidende.

Abstract

Chapter 10 discusses if, and how, principles in corporate law are relevant in an ordre public-assessment. Ordre public-assessments are specific for each case, therefore the analysis is based on some illustrations. The examples concern violation of fundamental rights in the Norwegian company act, such as shareholders rights, (the right to attend the General meeting and the right to speak and to vote at the meeting), compliance with the company’s articles of association and protection of minority shareholders and the company’s creditors.

Mandatory rules in the company act seek to protect fundamental principles in our legal order. The chapter shows that enforcement of an arbitral award which orders remedies for violation of a shareholders agreement can be seen as a violation of such principles, if the agreement violated fundamental principles of company law. The chapter points out several relevant considerations that need to be made in order to assess whether this represents a violation of ordre public. Examples of relevant considerations are whether the party’s interest is worthy of protection, and whether third party interests are involved.

Åpen tilgang
(side 240-308)
av Nanette Arvesen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I internasjonale kontrakter kan partene underlegge kontraktsforholdet utenlandsk rett som i større grad en norsk rett tillater panterett eller andre avtalevilkår som er ment å gi et dekningsprivilegium ved konkurs. Dersom disse avtalte ordningene bli stadfestet i en voldgiftsdom eller en utenlandsk domsavgjørelse oppstår spørsmålet om fullbyrdelse av avgjørelsen kan være i strid med ordre public i Norge.

Abstract

Parties to international contracts may choose a governing law which, to a greater extent than permitted under Norwegian law, permits the establishment of securities or other contractual mechanisms which gives the creditor a preferential position in bankruptcy. If such arrangements are affirmed by an arbitration award or a judgement by a foreign court, the question arises whether the enforcement of such award or judgement can be a violation of ordre public in Norway.

Åpen tilgang
(side 309-345)
av Tommy Thomsen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

En svært viktig redskap for partene i alle kommersielle kontraktsforhold er ansvarsbegrensningsklausulen. Den sikrer forutberegnelighet i kontraktsforholdet. Selv om partene nyter stor grad av frihet, gjelder den ikke ubegrenset. I dette kapitlet vil det undersøkes i hvilken grad ansvarsbegrensningsklausuler i en internasjonal kontrakt innebærer begrensninger på gyldigheten og håndhevelsen av voldgiftsavgjørelser. Analysene vil bidra til økt forutberegnelighet ved å vise hvor grensene trekkes.

Abstract

A limitation of liability clause is a very important tool for the parties in all commercial contracts. It will ensure predictability in the contractual relationship. Even though parties enjoy great freedom of contract, this is not unlimited. This chapter will examine to what extent a limitation of liability clause in an international contract implies limitations on the validity and enforceability of arbitral awards. The analysis will contribute to increase predictability by showing where to draw the line.

Åpen tilgang
(side 346-389)
av Øivind K. Foss
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I dette kapitlet belyses spørsmålet om arbeidsrettslige prinsipper kan utgjøre ordre public gjennom tre hypotetiske typetilfeller. Redegjørelsen indikerer at prinsippene om fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ikke-diskriminering og trygge ansettelsesforhold er ordre public. Avtalevilkår mellom to kommersielle parter i strid med, eller med implikasjoner i strid med, disse prinsippene kan bli uvirksomme.

Abstract

In this chapter, the question of whether principles of employment law can constitute public policy is examined through three hypothetical cases. The review indicates that the principles of fully justifiable working environments, non-discrimination and safe conditions of employment are public policy in Norway. Agreements between two commercial parties which are contrary to, or have implications which are contrary to, these principles can become ineffective.

Åpen tilgang
(side 390-423)
av Amie Jagne Sørensen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Kapittel 14 redegjør for hvordan adgangen til å fremsette direktekrav kan virke inn på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift. I direktekravstilfellene vil det kunne bli et spørsmål om voldgiftsavtalen, som i prinsippet bare binder avtalepartene, også kan gjøres gjeldende av eller mot en utenforstående tredjepart. Kapitlet gir en oversikt over de ulike formene for direktekrav. Videre redegjøres det for hvordan rettsgrunnlag som det direkte kravet baserer seg på, kan være avgjørende for voldgiftsklausulens rekkevidde. Dersom en voldgiftsavtale anses å være er bindende for en tredjepart, vil dette i praksis bety at tredjeparten er avskåret fra å anlegge søksmål for de ordinære domstolene. Ettersom tredjepart ikke har samtykket til voldgift, kan det problematiseres om en slik løsning i realiteten krenker retten til domstolsprøving etter EMK artikkel 6 og således fundamentale prinsipper i rettssystemet. De rettigheter som følger av artikkel 6, er grunnleggende menneskerettsgarantier og betegnes ofte som en konkretisering av den prosessuelle ordre public. Spørsmålet er særlig aktuelt med hensyn til anerkjennelse og fullbyrding av en voldgiftsavgjørelse. En voldgiftsdom vil ha liten verdi for den vinnende part, dersom avgjørelsen underkjennes av de ordinære domstolene.

Abstract

Chapter 14 explains how direct claims may affect party autonomy in international commercial arbitration. In the case of direct claims, there may be a question whether the arbitration agreement, which in principle only binds the parties to the agreement, may also be enforced by or against a third party. This chapter gives an overview of the various forms of direct claims. Furthermore, it explains how the legal basis of the direct claim can be decisive for the arbitration clause’s scope and effectiveness. If an arbitration agreement is deemed to be binding on a third party, this will in practice mean that the third party is prohibited from instituting legal proceedings before the ordinary courts. As a third party has not consented to arbitration, it may be questioned whether such a solution effectively violates the right of judicial review under Article 6 of the ECHR and thus fundamental principles in the judicial system. The rights derived from Article 6 are basic human rights and are often deemed to be the principal expression of the procedural public policy. The question is particularly relevant with regard to recognition and enforcement of an arbitral award. The decision from the arbitral tribunal will have little value for the winning party, if rejected by ordinary courts.

To kommersielle parter inngår en internasjonal kontrakt. Kontrakten er meget detaljert. Den velger en rett som gir partene mulighet til å regulere de involverte interesser fritt. Videre forplikter den partene til å anlegge eventuelle søksmål ved et utenlandsk verneting, eller den velger voldgift. Alt dette kan gi partene illusjoner om at de eneste kilder som er relevante, er kontrakten selv og den valgte retten. Langt på vei er dette riktig, for partenes vilje står sentralt – spesielt i internasjonal voldgift. Men det finnes begrensninger. Én av disse begrensinger er den såkalte ordre public-innsigelse. Innsigelsen begrenser norske domstolers rett og plikt til å anvende utenlandsk rett samt til å anerkjenne og tvangsfullbyrde utenlandske dommer og voldgiftsavgjørelser. 

Formålet med denne boken er å konkretisere innholdet i ordre public på det forretningsjuridiske område etter norsk rett. Boken redegjør for de internasjonale og interne rammer og vilkår for å påberope seg ordre public. Deretter drøfter boken innsigelsen med utgangspunkt i ulike rettsområder som er relevante for kommersielle kontrakter: konkurranserett, selskapsrett, kreditorvern, kontraktsvilkår om ansvarsfraskrivelse, arbeidsrett og voldgiftsavtaler ved direkte krav.

Kjøp papirutgaven her (print on demand)

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon