Velkommen til en ny utgave av Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Temaet for denne utgaven er velferdspolitikk og velferdsutvikling i urbane og rurale områder i Norden. Bidragene tar opp tendenser og endringstrekk når det gjelder bosetting, tilgang på jobber, kjønnsbalanse, utdanninger og til-/fraflytting – og ser hvordan dette henger sammen med folkehelse og levekår.

Det snakkes mye om velferdsstaten, men i alle de nordiske landene er det i realiteten kommunene – altså det lokale nivået – som har ansvaret for å yte brorparten av velferdstjenester til innbyggerne. Det er med andre ord velferdskommunen som i de fleste tilfeller er det kritiske analytiske nivået for å forstå hvordan velferdsoppgaver løses og tjenester fordeles lokalt. Endringer i bosettingsmønster og demografi påvirker kommunenes inntektsgrunnlag og utgifter, bidrar til forskjeller i utviklingsbaner og stiller i mange tilfeller politiske og administrative beslutningstakere overfor vanskelige prioriteringer. Artiklene i denne utgaven er empiriske bidrag fra alle de nordiske landene og empiri som omfatter hele Norden. En oversikt til bidragene kan leses i følgende introduksjon.

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publiserer to utgaver mot slutten av det inneværende året. Koronasituasjonen har bidratt til forsinkelser i flere ledd og forårsaket at mye gikk senere enn vanlig. Vi vil gjerne takke alle forfattere og fagfeller som har bidratt til at to utgaver av tidsskriftet publiseres i år, til tross for de nevnte vanskene. En stor takk rettes til Sven Bremberg, dosent i sosialmedisin ved Karolinska instituttet og medlem av tidsskriftets redaksjon, som har vært gjesteredaktør for denne utgaven.

God lesning.