Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Redaksjonelt
Åpen tilgang
(side 5-8)
av Terje Olsen & Dennis Søndergård
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 9-19)
av Christian Lo, Ragnhild Holmen Waldahl & Yngve Antonsen
SammendragEngelsk sammendrag

Implementering av velferdsteknologi står høyt på agendaen i de nordiske landene for å imøtekomme utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Hva som faller innenfor begrepet velferdsteknologi, er imidlertid ofte uklart. Til tross for at mange kommuner har utviklet særegne organisatoriske løsninger og metoder for implementering av velferdsteknologi, er det lite systematisert kunnskap om hva det er ved disse teknologiene som fordrer slike særlige hensyn. I denne artikkelen spør vi: Hva er det med velferdsteknologi som utfordrer kommunene i implementeringsprosessene? Datagrunnlaget for artikkelen er innhentet gjennom ulike prosjekter som omhandler implementering av ulike velferdsteknologiske løsninger i norske kommuner. Gjennom en komparativ analyse har vi identifisert fellestrekk i hvordan egenskaper ved disse teknologiske løsningene utfordrer kommunene i implementeringsprosessene. Basert på denne tilnærmingen argumenterer vi for at velferdsteknologibegrepet kan forstås ut fra tre aggregerte kjennetegn: tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende. I artikkelen redegjøres det for hvordan disse kjennetegnene på ulike måter utfordrer implementeringsprosessen. Å anerkjenne disse kjennetegnene, og utfordringene de medfører, fremstår som avgjørende for at teknologiene skal kunne tas i bruk på en god måte.

Municipalities are core welfare agencies in the Nordic countries, and as such have an obligation to supply their own services as well as to implement new technologies. Welfare technologies have in recent years assumed increasing importance in the Nordic countries as an important tool for innovating healthcare – as a way to improve quality as well as to achieve better cost efficiency. However, many municipalities have experienced a number of problems when implementing these technologies. In this paper, we investigate the challenges of implementing welfare technologies in municipal healthcare by exploring how the characteristics of welfare technologies cause difficulties for the people working to implement them. The analysis is based on data from four different studies carried out in Norwegian municipalities. We summarize our findings as three aggregated characteristics of welfare technologies (interdisciplinary, interconnected, and ubiquitous). We discuss how these characteristics challenge the implementation of welfare technologies and argue that recognizing and attending to these characteristics is essential for successful implementation.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 20-31)
av Kristine Holbø, Anita Das, Silje Bøthun, Marianne Næsland Formanek & Trond Halvorsen
SammendragEngelsk sammendrag

Multidose innebærer at tabletter blir pakket maskinelt for hvert doseringstidspunkt. Formålet er å øke sannsynligheten for at personer som bruker flere ulike legemidler, får riktige legemidler til riktig tid. Stadig flere kommuner bestiller legemidler pakket som multidose, og utlevering av multidose via hjemmesykepleien er en etablert tjeneste som tilbys hjemmeboende med behov for støtte til medisinering. Denne artikkelen dokumenterer erfaringer og utfordringer som tjenestemottakere har i forbindelse med multidosetjenesten til hjemmeboende. Vi presenterer også flere forbedringsforslag.

    Vi har gjennomført semi-strukturerte dybdeintervjuer kombinert med observasjoner hjemme hos 16 tjenestemottakere i hjemmetjenestene i to norske kommuner.

    Intervjuene har vært gjennomført i to runder, der første runde omhandlet praktisk håndtering av legemidler, anskaffelse og administrasjon, kunnskap, informasjon og støtte fra involverte aktører. Andre runde med intervju søkte dybdekunnskap om brukeropplevelser knyttet til praktiske utfordringer, glemsomhet og informasjon om legemidler.

    Studien avdekket et betydelig forbedringspotensial for både multidoseposene og den tilhørende tjenesten. I dag mangler tilstrekkelig informasjon og tilrettelegging for at mange brukere selv kan ivareta medisinering på en forsvarlig måte. En brukervennlig utforming av multidosen, bedre tilgang til informasjon og individtilpasset tilrettelegging av tjenesten vil kunne gjøre flere brukere mere selvstendige og redusere arbeidsbelastningen til hjemmesykepleien.

Background and purpose: With multidose, medical tablets are packaged mechanically for each dosing time to increase the likelihood that people receive the right medication at the right time. Municipal home care providers are increasingly ordering their drugs packaged as multidose, and multidose has become an established home care service offered to home dwellers who need support with their medication. This article documents the experiences and challenges perceived by care recipients related to the multidose service offered by municipal home care. We also propose improvements to both the multidose product and the corresponding service.

    Method: We conducted two rounds of semi-structured interviews combined with observations with 16 recipients of home care in two Norwegian municipalities. The first round dealt with the practical handling of medicines, procurement and administration, knowledge, information and support from the involved actors. The second round sought deep knowledge about user experiences related to practical handling, forgetfulness and knowledge about drugs.

    Results and discussion: The study revealed a substantial potential to improve both the multidose product and the associated service, particularly as it relates to practical handling, forgetfulness and information. An easy-to-use multidose design, better access to information, and the personalized customization of the service might make more users self-reliant and reduce the workload in home care.

Kommentar
Åpen tilgang
(side 32-36)
av Uffe Kock Wiil
Sammendrag

Patient@home was the largest Danish project within health and welfare technology. The aim was to support the health and care sector with innovative technologies to meet the increasing demands of an aging and more chronically ill population. The underlying hypothesis was that the increased use of technology could help minimize hospital admissions in both number and duration. New technologies enable carefully selected groups of patients to stay longer in their own homes to the benefit of both patients (and their relatives) and the health and care sectors. A unique ecosystem for the development, assessment, and testing of health and welfare technology was developed, refined and matured from 2012 to 2018. The ecosystem covered the entire value chain from research to implementation; it had a broad national coverage and an international outreach with more than 100 partners (including 66 private companies). The ecosystem provided a set of services that supported knowledge and evidence based development and assessment. Numerous contributing partners were aligned to each focus on what they do best. A “best practice” method for successful product and service development was established based on examination of successful projects in the portfolio. The ecosystem deployed specialized methods for technology assessment and smart innovation management.

www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research ble etablert i 2016 og publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming og alkohol- og narkotikapolitikk.

 

Tidsskriftet utgis to ganger i året og inneholder fagfellevurderte artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk. Språkene er likestilt.

 

Tidsskriftet har som mål å være et flerfaglig, vitenskapelig tidsskrift. Det publiserer forskningsbaserte artikler som bygger på empirisk og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Tidsskriftets målgrupper er forskere og akademikere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner, media og en bred allmennhet.

REDAKTØR

Terje Olsen, Fafo, Norge

REDAKSJONSSEKRETÆR

Aud Aasen

REDAKSJONSRÅD

Sven Bremberg, Karolinska Institutet, Sverige

Trine Wulf-Andersen, Roskilde Universitet, Danmark

Snæfríður Þóra Egilson, Universitetet i Island, Island

Tom Kettunen, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Finland

John Eriksen, Nordlandsforskning, Norge

 

Design: Type-it AS, Trondheim

Sats: Tekstflyt AS

Omslagsdesign: KORD / Sissel Tjernstad

ISSN online: 2464-4161

DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161

 

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS (Scandinavian University Press) på vegne av Nordens välfärdscenter.

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon