Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research ble etablert i 2016. Tidsskriftet publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, slik som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse og funksjonshemming. Vi tar gjerne imot manus som tar opp komparative dimensjoner på tvers av de nordiske landene. Manus som kritisk reflekterer over velferdsbegrepet som fenomen er spesielt velkomne.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS (Scandinavian University Press) på vegne av Nordens välfärdscenter og Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning.

Tidsskriftet har som mål å publisere inntil fire utgaver årlig, bestående av tematiske utgaver og enkeltstående artikler. 

Tidsskriftet utgir fagfellevurderte artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk. Språkene er likestilt.

Tidsskriftet har som mål å være et flerfaglig, vitenskapelig tidsskrift. Det publiserer forskningsbaserte artikler som bygger på empirisk og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Tidsskriftets målgrupper er forskere og akademikere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner, media og en bred allmenhet.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle å publisere i tidsskriftet vurderes av minst to fagfeller uten bindinger til forfatteren. Verken forfatteren eller fagfeltene får opplyst hverandres identitet i vurderingsprossen. Endelig antakelse eller refusjon av en artikkel gjøres av tidsskriftets ansvarlige redaktør.

Tidsskriftet krever ingen innsendings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
Ansvarlig redaktør

Terje Olsen, forskningsleder, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Redaksjon

Sven Bremberg, Docent, Karolinska Institutet, Sverige
Snæfríður Þóra Egilson, Professor, Universitetet i Island
John Eriksen, Seniorforsker, Fafo og NOVA OsloMet, Norge
Tom Kettunen, Redaktør, Helsingfors universitet, Finland
Trine Wulf-Andersen, Lektor, Roskilde Universitet, Danmark

 

Redaksjonsråd 

Trond Bliksvær, Forsker I, Nordlandsforskning, Norge
Inge Storgaard Bonfils, Docent, Københavns professionshøjskole, Danmark
Finn Diderichsen, Professor emeritus, Københavns universitet, Danmark
Mika Gissler, Professor, Institutet för hälsa och välfärd, Finland
Geir Gunnlaugsson, Professor, Háskóli Islands, Island
Matilda Hellman, Forskningsleder, Helsingfors universitet, Finland
Urban Janlert, Professor emeritus, Umeå Universitet, Sverige
Patrick Kermit, Professor, NTNU, Norge
Tove Midtsundstad, Forsker I, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Norge
Kenneth Nelson, Professor, Stockholms Universitet, Sverige
Jessica Storbjörk, Docent, Stockholms universitet, Sverige
Hanne Warming, Professor, Roskilde Universitet, Danmark
Matilda Wrede-Jäntti, Universitetslektor, Helsingfors universitet, Finland

 

Kontaktinformasjon

E-post

Adresse:

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
Att: Terje Olsen
Fafo
Postboks 2947 Tøyen
0608 Oslo
Norge

 
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

Om tidsskriftet

Nordisk välfärdsforskning/ Nordic Welfare Research er et flerfaglig, vitenskapelig tidsskrift. Tidsskriftet publiserer forskningsbaserte artikler bygger på empirisk og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet.  Tidsskriftets utgivelser består av ordinære utgaver og temanummer. Innsendte manus må være relevant for tidsskriftets temaområder for å komme i betraktning for utgivelse.

Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor vil bli vurdert. Tidsskriftet mottar manus på svensk, dansk, norsk og engelsk. Språkene er likestilt.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og skandinavisk er inkludert
 • alle referanser til egne publikasjoner er anonymisert.
Manuskripter sendes til redaksjon for vurdering via manushåndteringsverktøyet ScholarOne: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-nwr.

Krav til manuskriptet

Vitenskapelige artikler
Maks 40 000 tegn med mellomrom, inkludert figurer og tabeller samt noter og referanser. For å øke lesbarheten bør man benytte noen mellomtitler. Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel, forfatternavn, institusjonstilknytning og e-postadresse (i eget dokument)
 • Sammendrag (inntil 200 ord)
 • 3–5 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
 • Når artikkelen er skrevet på et skandinavisk språk, skal det også skrives et engelsk sammendrag (inntil 250 ord), engelsk tittel og 3–5 engelske nøkkelord
 • Nummererte figurer og tabeller
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)
 

Debattartikler
Maks 10 000 tegn (inkludert mellomrom), med noter og referanser. Dette tilsvarer ca 1 500 ord. Debattartikler kan ha en friere form enn en vitenskapelig artikkel. Den skal likevel frambringe faglig viktig innsikt og det forventes en klar argumentasjon og framstilling.

Debattartikler skal belyse dagsaktuelle velferdspolitiske temaer som har oppmerksomhet politisk, administrativt eller i mediene i ett eller flere av de nordiske landene. Formålet er å invitere til en utvidet eller utdypende diskusjon, eller fremheve enkelte aspekter som ellers i liten grad belyses i det øvrige ordskiftet. Diskusjoner som tas opp bør ha en bred relevans for feltet.

Forfattere av debattartikler må kunne vise til egen forskning eller ekspertise innenfor det temaet som diskuteres. Vi tilstreber å belyse ulike spørsmål med perspektiver og erfaringer fra ulike nordiske fagmiljøer, og vil invitere til debatt fra flere fagmiljøer.

Debattartikler er vanligvis invitert av tidsskriftets redaksjon, men forfattere kan også på eget initiativ sende inn manus. Kommentarer er korte artikler, vanligvis med få referanser og er uten fotnoter.

Debattartikler har en enklere vurdering enn vitenskapelige artikler. Manus vurderes normalt av medlemmer i redaksjonen, men kan også vurderes av eksterne, sakkyndige fagpersoner.

Krav til manus:
 • Tittel på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • 3–5 nøkkelord på engelsk og skandinavisk
 

Noter

Noter skal være i form av fotnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Merk: Ordmellomrom skal bare brukes for å skille mellom ord. Bruk TAB for å markere separate kolonner i tabeller og lignende.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. Plassering av figurer og tabeller i teksten markeres i manuskriptet.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 7th. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:  

Referanser i tekst

 

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste 

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Etter innsending: Fagfellevurdering

Tidsskriftet har gjensidig anonym fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil på e-post før publisering. Her skal det kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten.

Forfatter vil motta lenke til den ferdige artikkelen når den er er publisert.

Etter publisering

Nordisk välfärdsforskning/ Nordic Welfare Research utgis med åpen tilgang (open access). Det vil si at tidsskriftet er gratis tilgjengelig for alle og finnes digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons lisensen CC BY-NC 4.0.


Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon