Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 74)
av Louise Mønster, Daniel Möller, Hans Kristian Rustad & Silje Harr Svare
Artikler
Åpen tilgang
Inter-, modal co-po […]:
Poetiska återbruk och multimodal intertextualitet hos Lars Mikael Raattamaa
Vitenskapelig publikasjon
(side 75-89)
av Lisa Schmidt
SammendragEngelsk sammendrag

Med utgångspunkt i den svenske poeten Lars Mikael Raattamaas diktsamling Svensk dikt (2006) som består av approprieringar av dikter från svensk diktkanon, undersöker artikeln hur samtida poesi arbetar med återbruk, regler och begränsningar samt hur aspekter som intertextualitet och multimodalitet aktiveras genom exempelverkets litterära återbruksmetod. Syftet är att härigenom påvisa pågående poetiska metoder och att relatera dessa till historiska poetiska former och begränsningsestetiska förfaranden för att på så vis lyfta metodiska släktskap och peka på samtida metoders poetiska rötter. Flera av de tekniker – lipogram, baklängesdikt och uteslutningar – som används av Raattamaa känns nämligen igen från litteraturhistorien, inte minst från den mängd litterära experiment som präglat större delen av 1900-talet. Raattamaa återbrukar därmed inte bara konkreta dikter utan även litterära former som härstammar från litteraturhistorien. De intertextuella aspekter som härigenom uppdagar sig omfattar även multimodala dimensioner eftersom verket också approprierar historisk bokformgivning och ornamentering. Artikeln argumenterar för att Raattamaa skriver in poesitraditioner som inte fått utrymme i den approprierade diktantologin ifråga genom återbruk, intertextualitet och multimodalitet vilket samtidigt innebär ett aktivt bidrag till ett mer mångfacetterat poesibegrepp.

Based on the Swedish poet Lars Mikael Raattamaa’s poetry collection Svensk dikt (2006), which consists of appropriations of canonized Swedish poems, the article examines how contemporary poetry works with reuse, rules and restrictions, and how aspects such as intertextuality and multimodality are activated through methods of reuse that are to be found in Raattamaa’s piece. The purpose is to demonstrate ongoing methods in contemporary poetry and to relate these to historical forms and aesthetic methods based on restrictions in order to discuss methodical kinships and point to the roots of contemporary poetical methods. Several of the techniques used by Raattamaa – lipograms, backward writing and exclusions – mirror historical literary techniques, not least the literary experiments that characterized most of the 20th century. Thus Raattamaa not only appropriates specific poems, he also echoes literary forms that derive from the history of literature. The intertextual aspects that are revealed also encompass multimodal dimensions, since the work also appropriates historical book design and ornamentation. The article argues that Raattamaa inscribes poetical traditions unrepresented in the appropriated anthology in question through reuse, intertextuality and multimodality, hereby simultaneously establishing an active contribution to a more multifaceted concept of poetry.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 90-104)
av Hadle Oftedal Andersen
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen analyserer eg tekstar frå Einar Øklands tre første diktsamlingar for barn: Du er så rar (1973), På frifot (1978) og Statsminister-boka (skriven 1969, publisert delvis i 1972 og fullstendig i 2014). Målet er å visa at ein, i tillegg til den eksistensialistiske tematikken som har blitt peika på tidlegare, òg finn eit tydeleg spor av 1960-talets strukturalistisk orienterte poetikk i desse bøkene.

In this article, I analyse texts from Einar Økland’s three first poetry collections for children: Du er så rar (1973), På frifot (1978) and Statsminister-boka (written 1969, published in part in 1972 and complete in 2014). The aim is to show that in addition to the existentialist content, which has been pointed out earlier, one also finds a clear trace of the structuralist-oriented poetic program of the 1960s in these books.

Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning

Scandinavian Poetry. Journal of Poetry Research

2-2019, årgang 4

https://www.idunn.no/nordisk_poesi

Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning er et vitenskapelig tidsskrift spesielt knyttet til lyrikk som diktart. Tidsskriftet utgis med åpen tilgang. Det er geografisk basert og tar for seg lyrikk fra Norden, på de nordiske nasjonalspråkene dansk, svensk, islandsk, færøysk, norsk, men også finsk, samisk og grønlandsk lyrikk, samt lyrikk skrevet på ulike innvandrerspråk. Både skriftlyrikk og alle former for muntlig lyrikk er naturlige studieobjekter i tidsskriftet. Lyrikkteori er også et sentralt område for tidsskriftet.

Målgruppen for tidsskriftet er studenter og forskere innenfor den litterære nordistikken og beslektede fagfelt. Særlig relevant er tidsskriftet innenfor Scandinavian Studies som i tillegg til forskning og undervisning i litteratur skrevet på nordiske språk også omfatter så vel urfolkskultur som finsk litteratur. Tidsskriftet henvender seg også til forskere og studenter innenfor de nordiske landenes lærer- og lektorutdannelser.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler og bokanmeldelser, på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Nordisk poesi kommer med to utgaver i året.

 

Redaksjon:

Førsteamanuensis Silje Harr Svare (redaktør), Høgskolen i Innlandet

Lektor Louise Mønster, Aalborg Universitet

Professor Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo

Dosent Daniel Möller, Lunds universitet

 

Redaksjonssekretær:

Gudrun Rossebø Kringlebotn

 

Redaksjonsråd:

Professor Joachim Schiedermair, Universitetet i Greifswald, Tyskland

Professor, Ph.d., dr. phil. Peter Stein Larsen, Aalborg Universitet, Danmark

Professor, dr. Derek Attridge, University of York, Storbritannia

Universitetslektor, Ph.d. Karin Nykvist, Lunds universitet, Sverige

Litteraturkritiker og forfatter, Ph.d. Tatjana Brandt, frilanser, Finland

Professor Sveinn Yngvi Egilsson, University of Iceland, Island

Design og sats: Type-it AS

Design omslag: KORD AS

ISSN online: 2464-4137

DOI: 10.18261/issn.2464-4137

Nordisk poesi utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

© Universitetsforlaget 2018

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon