Varmt välkommen till ett splitter nytt nummer av Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning ! Det har – liksom ett par av de tidigare utgåvorna – övervägande norsk/dansk profil, och inför våra kommande nummer anhåller vi därför om manus rörande även exempelvis samiska, färöiska och svenska lyriska texter, förhållanden och författarskap. Som tidigare aviserats tar tidskriften emot artikelmanus om all slags poesi från samtliga nordiska länder och regioner – oavsett vilket språk som dikterna är skrivna på. Av praktiska skäl kan vi dock – jämte engelska – endast publicera artiklar på svenska, danska och norska (bokmål och nynorska).

Numret, det fjärde sedan starten hösten 2016, innehåller följande fyra nyskrivna artiklar: «ʻFaldene og festlig snee’ – snömotivets funksjon i Olaf Bulls dikt Sneen » av Thomas Seiler, «Besjelingens åpnende begrensinger. Økokritiske refleksjoner over dikt om antropomorfe trær» av Beatrice M. G. Reed, «Ord og trommer og bundne frivers. Q & Morten Søndergaard på tærsklen mellem lyd og betydning» av Jakob Schweppenhäuser och «Konceptualistiske former. Forfatter, værk, genre og læsestrategi i en amerikansk og dansk poetisk strømning» av Peter Stein Larsen. Därutöver ingår tre recensioner av aktuella litteraturvetenskapliga verk – en av Ole Karlsen om Marion Thain: The Lyric Poem and Aestheticism. Forms of Modernity, en av Tania Ørum om Thor Sørheim: Stuntpoetenes historie samt en av Thomas Seiler om Misia Sophia Doms, Bea Klüsener och Richard Nate (red.): “Nichts als Krieg und Streit»? – Krieg und Frieden im Lied.

Vi vill gripa tillfället att efterlysa manus också om äldre – gärna tidigmodern – nordisk poesi. Sådana studier lyser nämligen med sin frånvaro i de första numren, detta inräknat. Forskning om äldre litteratur bedrivs i en rad sammanhang, till exempel inom Nordisk Netværk for Editionsfilologer och i Barockakademien, som bland annat arrangerar symposier där nya teorier och metoder på studiet av 1500-, 1600- och 1700-talens vitterhet, bland annat dess lyrik, sätts under lupp. Men vi ser alltså även gärna att manus om tidigmodern visdiktning, grav- och bröllopspoesi samt sällskapslyrik etc. når denna redaktion.

Med detta sagt ber vi att få önska god läsning!

Ole Karlsen Daniel Möller

Louise Mønster Hans Kristian Rustad